Informování veřejnosti
Technika Popis a použití Výhody Nevýhody
Úřední deska

Základní nástroj informování občanů o rozhodování obce

Srhnuje závěry rozhodování obce, upozorňuje na jednání a řízení. Dostupná pro občany.

Pokud je v budově úřadu, není vždy dostupná. Občané se neseznamují s informacemi na desce pravidelně. Pro obyvatele místních částí a osad je velmi omezeně použitelná.

Letáky/Brožury

Písemné materiály zajišťující základní informace o daném problému či projektu. Péče musí být věnována zejména omezením při distribuci.

Má vysoký potenciál oslovit širokou skupinu obyvatel, nebo naopak může být směřována jen na určité cílové skupiny

Informace nemusí být vždy srozumitelné. Přebytek podobných informačních letáků ve schránkách snižuje jejich účinnost.

Zpravodaje

Písemné materiály zajišťující informace, jejichž vydávání se může opakovat.Péče musí být věnována zejména omezením při distribuci.

Trvající kontakt, informace mohou být aktualizovány. Flexibilní forma informování, která může být měněna vzhledem k měnícím se potřebám publika. Možnost využití pro zpětnou vazbu.

Ne každý bude skutečně číst takový zpravodaj. Je to poměrně nákladné.

Výstavy bez přítomnosti pracovníků

Výstavy nebo informační tabule vystavené na veřejných místech za účelem rozšíření informací.

Lidé mohou navštívit výstavu v jim příhodném čase. Grafické prezentace, pokud jsou použity mohou lidem pomoci vizualizovat si navrhovaný záměr.

Informace mohou být špatně interpretovány. Není zde přítomen žádný pracovník, aby odpovídal na otázky občanů. Není umožněn sběr připomínek.

Reklamy / Inzeráty

Inzeráty umístěné v denním tisku za účelem oznámení záměru, data a místa veřejných projednání nebo jiných aktivit.

V závislosti na použitých periodikách je velký potenciál zasáhnout velké množství lidí.

Informaci dostanou pouze ti, kteří čtou vybraný tisk. Tímto způsobem může být rozšířeno pouze limitované množství informací.

Místní a regionální tisk

Článek publikovaný v místním/regionálním tisku za účelem rozšíření informací o navrhovaných aktivitách.

Potenciálně levná forma informování s dosahem na místní veřejnost.

Oběh může být omezen. Mohou se vyskytnout problémy s nedostatečnou kontrolou editora a špatnou interpretací některých informací novináři.

Národní tisk

Článek publikovaný v národním tisku za účelem rozšíření informací o navrhovaných aktivitách

Potenciál oslovit velmi širokou veřejnost.

Přestože aktivita může mít národní rozměr, zájem národních médií publikovat informace může být velmi omezený.

Televize a rádio

Použití televize nebo rozhlasu za účelem rozšíření informací.

TV a rozhlas mají potenciálně velký dosah. Lidé mohou být více ochotni získat informace z vysílání než číst letáky nebo brožury.

Samotné vysílání je pro kvalitní rozšíření nedostatečné. Musí být umožněny i jiné, rozsáhlejší a obsažnější zdroje informací k tématu. Poměrně nákladné.


Zpět