Společné rozhodování s dotčenými občany
Občanská poradní komise

Jedná se o poradní komise složené ze zástupců laické a odborné veřejnosti, neziskových organizací, sdělovacích prostředků a dalších zainteresovaných skupin, které se organizují za účelem objektivního posouzení specifického záměru.

Může se zabývat určitými otázkami v detailech a pomáhá účastnícím se občanům lépe porozumět rozhodovacímu procesu

Nemusí reprezentovat všechny zájmy Klade vysoké nároky na čas a úsilí jednotlivých členů

Akční plánování

Akční plánování je celým komplexem metod a nástrojů, jak zapojit občany, zástupce veřejné správy, odborníky a další zainteresované strany do společné práce nad řešením nějaké problematiky nebo prostoru. (lze využít u územního plánování, řešení zanedbaných městských čtvrtí,úpravy veřejných prostranství apod.)

Pružný přístup pro řešení lokálních problémů, Umožňuje diskutovat o více problémech, a i hlouběji rozpracovat vzešlé náměty.

Časově a finančně náročná metoda. Je nutné s několikaměsíčním časovým předstihem připravit intenzívní 1-2denní setkání s veřejností.Je to náročná práce pro organizátory, facilitátory setkání

Účast veřejnosti v pracovních skupinách

Do oficiálně ustanovených pracovních skupin připravujících rozhodnutí jsou pozváni i odborníci a zástupci z řad veřejnosti.

Názory veřejnosti jsou projednány již v pracovních skupinách a případně zapracovány do podkladů, které skupina připravuje.

Problematickou bývá otázka výběru zástupců z řad veřejnosti, pokud tito nejsou delegováni. Nemusí být reprezentovány všechny názory. Je vhodné doplnit navíc ještě další technikou pro sběr připomínek od široké veřejnosti.

Občanské poroty

Skupina občanů je vybrána , aby posoudila určitou otázku. Jsou vyslýcháni svědci, podávány expertízy. Je vypracována zpráva, která zohledňuje i odlišné pozice.

Může projednat otázky relativně detailně a v relativně krátké době.

Nemusí být reprezentovány všechny názory. Omezený čas může způsobit , že nebudou členy poroty dostatečně posouzeny všechny získané informace.


Zpět