o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Příklady účasti veřejnosti při rozhodování v rozvoji měst, obcí a krajů Krajská koncepce komunikace s veřejností

PŘÍPRAVA KONCEPCE

CpKP Západní Čechy připravilo společně s občanskou poradní komisí návrh "Koncepce pro komunikaci s veřejnosti při rozhodování Plzeňského kraje". Občanská komise byla složena z politiků, úředníků, odborníků, zástupců nevládního sektoru a občanů. Tento návrhu Koncepce komunikace byl projednán a dopracován ve spolupráci s Krajským úřadem v Plzni. Po následné oponentuře a projednání v politických klubech a na veřejném setkání byla Koncepce předložena Radě Plzeňského kraje.

ÚČEL KONCEPCE

Koncepce komunikace s veřejností při rozhodnutích Plzeňského kraje má za úkol přispět k předcházení možných budoucích konfliktů při projednávání a řešení zásadních rozhodnutí kraje. Základním principem koncepce je určení jasného a přesně definovaného postupu, kterým se do rozhodování promítá širší spektrum názorů. Zároveň je veřejnost průběžně informována o všech nejdůležitějších krocích při přijímání rozhodnutí. Koncepce vede ke snížení pravděpodobnosti průtahů a opakovaného rozhodování o stejném problému. Navíc poskytuje krajským orgánům větší jistotu při rozhodování, a to tím, že zahrnuje názory širší vrstvy občanů. Z toho vyplývá větší přijatelnost rozhodnutí nejširší veřejností.

CO KONCEPCE NAVRHUJE

Koncepce navrhuje ucelený systém nástrojů pro komunikaci s veřejností a poskytuje základní pokyny pro jeho realizaci. Skládá se ze tří základních úrovní komunikace, které se budou vzájemně doplňovat. Jedná se o informování a sběr podnětů, zapojení veřejnosti do přípravy významných rozhodnutí a zapojení veřejnosti do přípravy koncepcí a strategií. Účinné zapojení veřejnosti znamená: srozumitelné podání informací, vytvoření prostoru pro názory občanů, pomoc občanům při formulaci jejich názorů a vyrovnání se s názory.

Po projednání a schválení Koncepce příslušnými orgány kraje je naplánována propagační kampaň tak, aby občané Plzeňského kraje věděli o svých možnostech komunikace s krajskými orgány. Cílem propagační kampaně bude zároveň informování o kompetencích a záměrech Plzeňského kraje.

Preambule:

Plzeňský kraj,
a) vědom si historického okamžiku reformy veřejné správy na počátku 21. století a
b) vědom si výzvy, kterou reforma veřejné správy představuje pro regionální samosprávné orgány,
c) vědom si usilování o změnu politické kultury v České republice a
d) vědom si své unikátní polohy a důsledků přibližování českých regionů standardům veřejné správy obvyklým v zemích Evropské Unie,
se rozhodl reagovat na současnou politickou situaci v naší zemi a zlepšit komunikaci s občany, kteří žijí území Plzeňského kraje.

Komunikace s občany má nadále být integrální součástí procesu rozhodování, protože umožňuje odpovědným orgánům rozhodovat efektivněji a s větší politickou podporou ze strany veřejnosti a je odrazem moderního přístupu k veřejné správě v Plzeňském regionu.

Veřejná správa se v tomto pojetí má stát veřejnou službou a občan rovným partnerem veřejných orgánů v demokratickém prostředí. Plzeňský kraj jako pilotní region v České republice pro tyto účely přijal tuto "Koncepci komunikace s veřejností."

Celý text Krajské koncepce komunikace s veřejností ke stažení zde