o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Příklady účasti veřejnosti při rozhodování v rozvoji měst a obcí Nová tvář našeho sídliště

REVITALIZACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

Dědictví panelových sídlišť z období komunismu bude Česká republika řešit ještě několik generací. Zbourat nevzhledné králíkárny, jak těmto domům občas říkáme, je po ekonomické stránce neúnosné. Stát, obce, města ani samotní občané nemají dostatek finančních prostředků na to, aby postavili nové moderní bydlení. Jde však řešit problémy současných panelových sídlišť a rovněž postupně zkvalitňovat úroveň bydlení a služeb v těchto lokalitách. Ministerstvo pro místní rozvoj tyto snahy samosprávy podporuje dotacemi z titulu Revitalizace panelových sídlišť. Podmínkou pro získání finančních prostředků z ministerstva je však kvalitní účast veřejnosti při přípravě a zpracování revitalizačního projektu. CpKP má zkušenosti v této oblasti a důkazem je úspěšný zlínský projekt, kdy byl za účasti veřejnosti v několika etapách naplánována podoba Centrálního parku Jižní svahy. I díky kvalitnímu systému účasti veřejnosti při plánování parku se Zlínu podařilo získat částku přes 11 milionů korun v rámci již zmíněného programu Regenerace panelových sídlišť.

OLOMOUCKÉ SÍDLIŠTĚ ÚZKÉ DÍLY - MAČKALOV

Magistrát města Olomouce se snaží o zkvalitnění života v sídlišti Úzké díly - Mačkalov již několik let. S cílem zlepšit životní podmínky a kvalitu bydlení v této oblasti bylo rozhodnuto u zpracování projektu na revitalizaci tohoto panelového sídliště za účasti veřejnosti. V září roku 2001 započali architekti z Ateliéru Bonmot práce na projektu regenerace panelového sídliště, garantem projektu byl odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. Výsledný návrh měl řešit problémy týkající se dopravní situace, parkování v dané lokalitě a celkově vytvořit na sídlišti prostředí, kde budou lidé rádi a spokojeně žít.

PRŮZKUM A NÁZORŮ

V říjnu 2001 byl na sídlišti Úzké díly proveden mezi jeho obyvateli průzkum formou ankety. Občané tak mohli vznášet své připomínky, náměty a problémy, které je nejvíce trápí a aktivně se podílet na přípravě návrhu projektu. Veškeré připomínky a podněty z ankety byly vyhodnoceny a předány Ateliéru Bonmot k zapracování do projektu. Anketa rovněž zjišťovala zájem místních lidí ovlivňovat přípravu revitalizace svou účastí v občanské poradní komisi městské rady.

OBČANSKÁ PORADNÍ KOMISE

Plán účasti veřejnosti, přípravu interaktivních výstav, kulatých stolů, veřejných projednání a nakonec dohled nad správným zapracování připomínek do návrhu revitalizace. To všechno byla náplň činnosti občanské poradní komise, jejíž členové s pravidelně scházeli dvakrát do měsíce. Komise byla složena ze zástupců občanů žijících v sídlišti Úzké díly, nevládních organizací, zastupitelů a radních města Olomouce, Odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce a realizátorů projektu - architektů ateliéru Bonmot. Metodické a administrativní zázemí pracovní skupině poskytlo CpKP Střední Morava.

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVY

Přímo v lokalitě sídliště byly instalovány tři interaktivní výstavy, a to v místní knihovně, nákupním středisku a v místech veřejných projednání. Na výstavkách byly obyvatelé sídliště seznámeni s jednotlivými návrhy revitalizace sídliště, a to grafickými prvky. Do soudobých fotografií míst byly dokresleny nebo fotomontáží upraveny varianty řešení tak, aby si občané lépe dokázali představit navrhovaná řešení. K dispozici byly připomínkové listy k vyjádření a kontakty pro získání podrobnějších informací.

VEŘEJNÁ SETKÁNÍ S OBČANY

V průběhu přípravy návrhu projektu revitalizace sídliště byla uspořádána tři veřejná setkání s občany a tzv. plánovací sobota, na nichž byly vždy aktuálně projednávány a řešeny problémy. Setkání se uskutečnila v prosinci 2001, lednu a únoru 2002. Občané na nich měli možnost přímo diskutovat s tvůrci projektu a zástupci města Olomouce. Při plánovací sobotě pak přímo na místech v terénu mohli občané diskutovat s architekty své představy o budoucnosti sídliště a možná řešení současných problémů.

KULATÉ STOLY ODBORNÍKÚ

Veškeré náměty a připomínky ze všech fází přípravy revitalizace sídliště byly zapracovány do návrhu projektu, který byl následně projednán na kulatých stolech s různými cílovými skupinami odborníků. Celkem se během února 2002 uskutečnily čtyři kulaté stoly, a to k dopravě, bezpečnosti, pořádku na veřejných prostranstvích a rozvoji občanské společnosti. Návrh revitalizačního projektu sídliště byl také předložen odborům magistrátu k vyjádření k správním otázkám projektu.

DALŠÍ AKTIVITY

Účast veřejnosti v přípravě návrhu projektu revitalizace panelového sídliště Úzké díly - Mačkalov provázela informační kampaň v médiích a také výtvarná soutěž pro děti. Informace o průběhu a výsledcích projektu zároveň s výsledným návrhem revitalizace sídliště v plánech a fotografiích najdete na internetu na adrese www.cpkp.cz/mackalov.