o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Konzultace s občany

Klíčová povinnost:
Zpracovatel zajistí, aby každá právnická nebo fyzický osoba mohla k předkládaným materiálům sdělit své stanovisko. Toto stanovisko musí být vzato v úvahu. K tomu jsou vyvinuty odpovídající komunikační nástroje. Alespoň pro celkový návrh dokumentu je vhodné uspořádat veřejnou diskuzi.

Konzultaci s občany upravuje Aarhuská úmluva zejména v čl. 7 s odkazem na ustanovení čl. 6.3, 6.4 a 6.8. Ostatní ustanovení čl. 6 lze užít jako pomocná výkladová pravidla pro realizaci transparentního a spravedlivého rámce účasti veřejnosti (viz kapitola 2 o použití Aarhuské úmluvy pro realizaci partnerství).

Konzultace jsou způsob, jak komunikovat s organizacemi a občany, kteří se přímo neúčastní na procesu plánování (k přímé účasti na plánování viz kapitola 3.4). Konzultace spočívají zejména v trvalém dialogu s veřejností a občanskými organizacemi. Při konzultacích se současně využívají adekvátní způsoby informování (viz kapitola 2.1 a 2.2) a přiměřené nástroje (resp. techniky) pro sběr názorů veřejnosti.

V klíčových bodech zpracování dokumentu musí být konzultace s občany cíleně iniciovány takovým způsobem, který umožní všem dotčeným nebo zainteresovaným skupinám veřejnosti ovlivnit podobu strategického dokumentu. Zpracovatel strategického dokumentu je odpovědný za výběr adekvátních technik. Nejspíše bude nutné vyžádat si k výběru a realizaci technik pomoc odborníků. (K inspiraci pro výběr technik může sloužit např. dodatek č. 1 - Techniky účasti veřejnosti.). Mechanismus sběru, zveřejnění a zapracování názorů a připomínek je třeba veřejnosti včas oznámit obvyklými technikami (Internet, informační středisko, média, úvodní seminář a veřejné diskuze).

Načasování konzultací v souladu s přípravou strategického dokumentu je stejně důležité jako výběr vhodné techniky konzultací. Konzultace mají probíhat v době, kdy možnosti pro ovlivnění jsou dosud otevřeny, ale již jsou k dispozici všechny podkladové informace. Za naprosto minimální je třeba považovat iniciování konzultací při:

  • zpracování analytické části dokumentu,
  • zpracování celkového návrhu strategického dokumentu (včetně finančního a implementačního plánu).

Iniciováním konzultací ve shora zmíněných krocích zpracování strategického dokumentu jsou splněny požadavky čl. 7 Aarhuské úmluvy (ve spojení s čl. 6.4 Aarhuské úmluvy), který požaduje zajistit "účast veřejnosti v počátečním stadiu rozhodování, kdy jsou ještě všechny možnosti výběru a alternativ otevřeny a kdy účast veřejnosti může být účinná."

Konzultace s občany se dále odehrávají volně po celou dobu zpracování strategického dokumentu, minimálně prostřednictvím Internetu a prostřednictvím informačního střediska. Na těchto místech mohou občané získat všechny relevantní informace a připomínkovat pracovní verze dokumentu po celou dobu jeho zpracování. Jsou zde zveřejněny termíny dokončení jednotlivých fází zpracování, tak aby byl veřejnosti poskytnut dostatečný čas pro připomínkování pracovních verzí strategického dokumentu .


Vztahuje se k čl. 7, věta třetí Aarhuské úmluvy: "Příslušné státní orgány vymezí veřejnost, která se může účastnit, přičemž budou brány v úvahu cíle této úmluvy".


Všechny připomínky a varianty strategického dokumentu nebo jeho částí, zpracované veřejností jsou zveřejněny. Jako místa zveřejnění slouží v minimální variantě informační středisko a Internet (na Internetu postačí zveřejnění souhrnu připomínek, v informačním středisku jsou k dispozici připomínky v plném znění). Na obou místech by měla být možnost reagovat na již podané připomínky. Lze doporučit i těsnou spolupráci s médii.

Zpracovatel se má s každou připomínkou či variantou veřejnosti vyrovnat. Připomínky veřejnosti by měly být podrobeny obsahové analýze a poté zapracovány. Pokud některé připomínky nejsou zapracovány do návrhu strategického dokumentu, zpracovatel by měl své rozhodnutí odůvodnit. Všechny výstupy získané od veřejnosti posléze předá rozhodovateli společně s integrovaným návrhem strategického dokumentu . Rozhodovateli jsou takto předávány zejména alternativní návrhy celkového dokumentu nebo jeho částí, zpracované veřejností. Je vhodné pro zpracovatele připravit rovněž stručný souhrn všech připomínek, který jednoduchým způsobem umožňuje dohledání celého obsahu připomínky .

Strategický dokument má být rozhodovateli předložen v integrované podobě, která zahrnuje i nepřijaté připomínky veřejnosti a na vhodných místech strategického dokumentu na ně odkazuje. Teprve takto zpracovaný dokument poskytne rozhodovateli skutečně komplexní informaci jako podklad pro jeho rozhodnutí o podobě strategického dokumentu.