o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Účel metodiky

V současnosti neexistují žádné metodické pokyny pro zapojení veřejnosti do plánování regionálního rozvoje, které by využily zkušeností ze zahraničí a zároveň reagovaly na podmínky v České republice.

Cílem této metodiky je reagovat na existující nedostatek metodických pokynů pro zapojení veřejnosti do strategického plánování. Soustřeďuje se při tom pouze na jednu oblast strategického plánování, a sice plánování regionálního rozvoje, neboť podle našeho názoru se v současnosti nejvýznamnější procesy strategického plánování odehrávají právě při plánování regionálního rozvoje. Procesy strategického plánování se v souvislosti s pravidly EU stávají nejprogresivnějšími systémy koncepčního rozhodování. Lze také očekávat, že úspěšné mechanismy účasti veřejnosti na rozhodování budou přenášeny i do jiných oblastí.

Metodické pokyny obsažené v této metodice plně respektují následující předpisy a podávají návod, jak je aplikovat v praxi:

  • Aarhuskou úmluvu (Úmluva EHK/OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách týkajících se životního prostředí),
  • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Metodické pokyny zde obsažené byly navrhovány zvláště pro proces zpracování Programu rozvoje kraje nebo Regionálního operačního programu . Systém účasti veřejnosti obsažený dále by měl proto sloužit zejména pro zpracování strategických dokumentů regionálního dosahu (nikoliv místního/mikroregionálního nebo národního).

Základní zásady zapojení veřejnosti jsou však platné univerzálně, a proto je zde navržený systém s určitým úpravami přenosný i na další úrovně strategického plánování.

    Metodika je určena zejména pro:
  • rozhodovatele (např. Regionální rada v případě programovacích dokumentů evropské politiky soudržnosti, krajské zastupitelstvo v případě Programu rozvoje kraje, ministerstva apod.),
  • zpracovatele strategických dokumentů (regionální rozvojové agentury, konzultační firmy),
  • nevládní neziskové organizace, které se podílejí na regionálním rozvoji,
  • další osoby, organizace, které se zajímají o danou problematiku. Jak používat metodiku

V roce 1999 byly v rámci přípravy České republiky na vstup do EU dokončeny Regionální operační programy pro čerpání z fondů evropské politiky soudržnosti. V následujícím roce pak byly na základě zákona č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji zpracovávány Programy rozvoje kraje. Tyto dva dokumenty jsou příkladem strategických dokumentů regionálního rozvoje, do jejichž zpracování by měla být zapojena veřejnost za využití pokynů obsažených v této metodice.