o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

6 PŘÍLOHA: PŘÍKLAD MOŽNÉHO OBSAHU ZADÁNÍ PRO ZPRACOVATELE

Zpracovatel pracuje na základě zadání od rozhodovatele, které obsahuje zejména:

 • termín pro předání návrhu strategického dokumentu podkladu k rozhodnutí,
 • požadovaný rozsah a formu strategického dokumentu jako podkladu k rozhodnutí (podle potřeby včetně písemné zprávy, zprávy na Internetu, ústního referátu, audiovizuální prezentace, dalších pomocných dokumentů),
 • vymezení, čeho se bude rozhodnutí týkat,
 • finanční limity:
       - pro celou práci,
       - pro honoráře (jako část limitu pro celou práci),
       - odměnu zpracovateli (jako část limitu pro honoráře),
       - odměny pro řešitele jako část limitu pro honoráře (pokud jsou známy další honorované práce a jejich řešitelé),
 • minimální rozsah spolupráce zaměstnanců, kteří podléhají rozhodovateli,
 • způsob konzultací mezi rozhodovatelem a zpracovatelem na přípravě podkladu pro rozhodování,
 • způsob komunikace s občany a veřejností, tj. minimální požadavky na informování a sběr názorů, klíčové prvky oficiálních konzultací apod. (možno využít klíčové povinnosti obsažené v této metodice),
 • způsob vyhodnocení úspěšnosti zapojení veřejnosti do zpracování,
 • povinnost zpracovatele, ke které se zavazuje kontrasignováním zadání:

       - provést zadání v souhlase se závaznými požadavky,

       - nepřijímat od nikoho příkazy, které by vedly k porušení těchto závazných požadavků, a hlásit neprodleně rozhodovateli vážné pokusy o nátlak v tomto směru,

       - okamžitě hlásit rozhodovateli, kdyby podle názoru zpracovatele bylo plnění zadání ohroženo,

       - okamžitě hlásit rozhodovateli, kdyby se během práce zjistily vážné a nebezpečné okolnosti, které by mohly vyžadovat dřívější zákrok, než je termín požadovaného podkladu k rozhodnutí.