o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

8 PŘÍLOHA: TERMINOLOGIE A ZKRATKY

Finanční a implementační plán - část strategického dokumentu, která navrhuje způsob, jak financovat a realizovat strategickou část dokumentu.

Konzultace - jeden z klíčových prvků účasti veřejnosti na strategickém plánování. Zajišťuje trvalý dialog s těmi složkami veřejnosti, které se neúčastní přímo práce na strategickém dokumentu. Za využití technik účasti veřejnosti směřuje k zjištění názorů a pozic veřejnosti vzhledem ke zpracovanému návrhu strategického dokumentu nebo jeho částem. Výstupy získané za účasti veřejnosti jsou použity k další práci.

Pracovní skupina - skupina lidí, která se podílí na zpracování strategického dokumentu. Obvykle navrhuje formulace strategické části dokumentu, podílí se však i na vypracování ostatních částí dokumentu.

Princip Partnerství - jeden z klíčových principů využívání Strukturálních fondů. Vyžaduje účast všech sociálních a ekonomických partnerů při přípravě strategických dokumentů plánujících využití strukturálních fondů a také jejich účast při realizaci projektů. Jeden z principů zajišťujících maximální dopad intervencí strukturální politiky. Účast veřejnosti na zpracování strategických dokumentů je jedním z mechanismů, nutných pro dosažení partnerství.

Program rozvoje kraje (PRK) - strategický dokument plánující regionální rozvoj pro území kraje. Na základě z. č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji si jej nechává zpracovávat krajské zastupitelstvo jako podklad pro své rozhodování o podpoře regionálního rozvoje.

Regionální operační program (ROP) - strategický dokument plánující regionální rozvoj pro tzv. regiony soudržnosti (NUTS 2 - viz. zákon č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji). Zpracovává se v souvislosti s přípravou České republiky na čerpání strukturálních fondů EU. Pro jeho zpracování platí mj. i princip Partnerství.

Regionální rozvoj - snaha o rovnoměrný rozvoj všech regionů po stránce ekonomické, sociální a kulturní.

Rozhodovatel - orgán nebo organizace zodpovědná za strategický dokument. Rozhoduje o konečné podobě a obsahu. Obvykle orgán státní správy nebo samosprávy. Pro každý strategický dokument je specifický rozhodovatel, obvykle totožný se zadavatelem zpracování. V případě PRK je jím krajské zastupitelstvo, v případě ROP je jím v současnosti RŘMV - Regionální řídící a monitorovací výbor, který bude později na základě zákona o reg. rozvoji č. 248/2000 Sb. transformován v Regionální radu.

Situační analýza - součást analytické části strategického dokumentu, popisuje současný stav věcí, který je výchozí informací, podkladem pro rozvoj problémové oblasti, regionu.

Strategická část dokumentu (vize, opatření, aktivity) - část strategického dokumentu, která logickým způsobem navrhuje aktivity směřující k cíli, který byl dokumentem vytyčen. Vize rozvoje je nejobecnější rovinou stanovení celkového cíle rozvoje regionu, problémové oblasti. Opatření - konkrétnější úroveň, obecně stanoví způsob intervence. Aktivity - nejkonkrétnější popis intervence.

Strategické plánování - proces, kterým se vypracovává strategický dokument.

Strategický dokument - dokument plánující rozvoj určitého regionu, oblasti, koncepce jednotlivých aktivit vztahující se k určitému vymezenému tématu nebo území. Jedny z nejvýznamnějších dokumentů se vztahují k regionálním rozvoji. Příkladem mohou být PRK, strategie rozvoje mikroregionů (na základě české legislativy). Dalšími mohou být ROP, Národní rozvojový plán, Sektorové operační programy, vztahující se k aktivitám před vstupem do EU. Strategický dokument má obvykle tyto části: a) analytickou část - její obvyklou součástí je situační analýza a SWOT analýza (mohou být však využity i jiné způsoby); b) strategickou část - její obvyklou součástí jsou vize, cíle, opatření, aktivity; c) implementační část - její obvyklou součástí je finanční a implementační plán realizace strategického dokumentu.

Strukturální fondy - fondy společné politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Zaměřují se na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a snižování zaostalosti znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských oblastí. Jsou jádrem a základním mechanismem uskutečňování evropské strukturální politiky jako "politiky hospodářské a sociální soudržnosti".

SWOT analýza - je akronymem výrazů Strenght (síla), Weakness (slabost), Oportunity (příležitost) a Threat (hrozba). Metoda pomáhá vybrat z popisu situace faktory, odpovídající výše uvedeným pojmům, a připravit tak cestu pro návrh řešení. Obvyklá součást analytické části strategického dokumentu, která popisuje současný stav věcí.

Techniky účasti veřejnosti, techniky konzultace - způsob, jak vést dialog nebo komunikovat s veřejností. Komunikace je dvoustranný akt. Nejen že veřejnosti sděluji informace, také naslouchám, co veřejnost sděluje mně. K tomu je účelné využít určité vyzkoušené postupy, jak takovou komunikaci vytvořit, vést a získat z ní použitelné výstupy. Příklady technik viz dodatek č.1 - Techniky účasti veřejnosti.

Účast veřejnosti, zapojení veřejnosti - mechanismus komunikace s veřejností, který umožňuje veřejnosti mít vliv na konečné rozhodnutí. Takový mechanismus se vytváří spoluúčastí veřejnosti na přípravě podkladů pro rozhodnutí za využití technik zapojení veřejnosti. Účast veřejnosti na rozhodování a zapojování veřejnosti do rozhodování se pro účely této metodiky považují za synonyma.

Veřejná diskuze - technika účasti veřejnosti vyvinutá pro účely této metodiky na základě veřejného projednání. Popis - viz příloha č. 2.

Zpracovatel - organizace, firma nebo jejich konsorcium odpovědné za zpracování strategického dokumentu. Je odpovědný za celkovou koordinaci zpracování včetně zapojení veřejnosti