o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Jak používat metodiku

Metodika popisuje způsob zajištění účasti veřejnosti v konkrétním poměrně přesně definovaném procesu - strategickém plánování. Pro samotný proces strategického plánování tato metodika žádná doporučení nedává. Předpokládáme však určitý způsob, kterým jsou procesy strategického plánování obvykle vedeny.

Zpracovatel strategického dokumentu samozřejmě může použít jiný systém účasti veřejnosti. Vždy je však nutné respektovat platné právní předpisy a zároveň je účelné respektovat i dosavadní zkušenosti z oboru. Systém navržený v této metodice obojí plně respektuje.

Kapitola 2 "Systém účasti veřejnosti na strategickém plánování" dává rámcová pravidla a základní metodická doporučení, jak zajistit náležitou účast veřejnosti při plánování regionálního rozvoje. Následuje kapitola 3, která tato metodická doporučení shrnuje do "Postupu v krocích".

Ty části metodiky, které jsou výslovně označené jako "Klíčová povinnost", je z hlediska účinnosti systému zapojení veřejnosti, navrženého v této metodice, nutné respektovat. Pokud se zpracovatel rozhodne při zapojování veřejnosti řídit touto metodikou, měl by kromě "Klíčových povinností" a zákonů respektovat i ostatní metodická doporučení a návrhy. Pokud se od doporučení, která nejsou označena jako "klíčová povinnost", zpracovatel odchýlí, měl by být schopen svoje rozhodnutí zdůvodnit. Metodická doporučení tvoří společně s "klíčovými povinnostmi" ucelený systém a není možné použít pouze část systému.

Celkový postup při zapojování veřejnosti do plánování by měl být součástí plánu práce zpracování strategického dokumentu a jako takový by měl být zveřejněn, tak aby případní zájemci o spolupráci z řad veřejnosti od počátku věděli, jaké kroky a kdy budou následovat.

Zodpovědnost za dodržování pravidel pro účast veřejnosti je dvojího druhu:

  • Rozhodovatel (obvykle je také zadavatelem zpracování strategického dokumentu) je zodpovědný za dodržování pravidel pro účast občanů v rámci přípravy podkladů pro jeho rozhodnutí, tj. v rámci procesu strategického plánování, který je právě prováděn v souladu s Aarhuskou úmluvou. Rozhodovatel obvykle zajistí, aby potřebné aktivity byly plněny zpracovatelem, vedoucími pracovních skupin a podobně. Měla by být také předem stanovena kritéria vyhodnocení efektivity účasti veřejnosti. Vše lze ošetřit v zadání pro zpracování strategického dokumentu.
  • Orgány veřejné správy jsou mj. na základě zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. zodpovědné za poskytování informací, které vytvořily nebo získaly v rámci své činnosti (samotného plánování, pokladů pro tým zpracovatele apod.). Jde zejména o ministerstva, krajské a místní orgány a podobně.

Pro podrobnější popis kroků při přípravě strategických dokumentů regionální úrovně viz např.: Regionální operační programy - metodická příručka, DHV/ ARR/ Metodkonzult, Praha, červenec 1999 nebo Program rozvoje kraje, DHV/ ARR/ Metodkonzult, Praha, únor 2000.