o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Plánování regionálního rozvoje a princip Partnerství

Pokud hledáme poučení ze zahraničí, kde jsou s plánováním podpory regionálního rozvoje větší zkušenosti, může nám jako velmi dobrý příklad posloužit systém Evropské unie.

Podpora regionálního rozvoje na komunitární (společné) úrovni velmi úzce souvisí s využíváním strukturálních fondů EU. Stěžejním principem fungování strukturálních fondů EU, který Evropská komise zdůrazňuje, je princip Partnerství. Princip Partnerství je naplněn, pokud jsou "Akce Společenství ... připravovány v úzké spolupráci, dále jen "partnerství", mezi Komisí a členským státem společně s orgány a subjekty,..., zejména s regionálními a místními orgány a jinými příslušnými veřejnými orgány, hospodářskými a sociálními partnery, všemi ostatními subjekty v tomto rámci".

Výkladové materiály Evropské komise v současnosti vyžadují, aby systém partnerství umožnil dialog mezi následujícími subjekty:

  • Evropská komise,
  • členské státy,
  • regionální a místní úřady (včetně úřadů zabývajících se životním prostředím),

Čl. 8, odst. 1 Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.

European Commission: Structural Actions 2000 - 2006 - Commentary and Regulations, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000.

  • ekonomičtí a sociální partneři,
  • ostatní relevantní organizace (včetně těch, které se zabývají ochranou životního prostředí a rovností příležitostí pro muže a ženy) a občané.

Tím je v dokumentech EU vymezeno, kdo by se měl podílet na plánování využití strukturálních fondů při realizaci evropské politiky soudržnosti a na realizaci konkrétních projektů. Není však nikde stanoveno, jak by taková spolupráce všech sociálních a ekonomických partnerů měla probíhat. Evropská komise neukládá přesná pravidla pro naplňování principu partnerství, objevují se však názory, že pro jeho vytváření lze použít článek 7 Aarhuské úmluvy.