o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Slovo úvodem

Jako odbornou pomoc pro realizaci komunitního plánování sociálních služeb jsme připravili metodiku, kterou se právě chystáte otevřít. Je určena především místním a krajským samosprávám, a dále všem, kteří se o komunitní plánování sociálních služeb zajímají.

Komunitní plánování sociálních služeb umožňuje samosprávám nést zodpovědnost za poskytování sociálních služeb obyvatelům obcí a krajů. Jako klíčový nástroj je proto uváděno také v návrhu věcného záměru zákona o sociálních službách.

Samosprávy, které se již nyní rozhodly zahájit proces komunitního plánování sociálních služeb, tím dávají najevo svůj plný zájem o potřeby svých občanů a o možnosti jejich naplňování, o transparentní a efektivní financování sociálních služeb a o hledání dalších zdrojů v komunitě na podporu jejich rozvoje.

Posilování vzájemné důvěry, pochopení a vznik partnerství mezi samosprávou, poskytovateli a uživateli sociálních služeb je "přidanou hodnotou", kterou obec získává během procesu komunitního plánování. Vysoce hodnotné jsou také praktické zkušenosti ze strategického plánování, které se postupně rozvíjejí u všech účastníků procesu. Příklady ze zahraničí ukazují, že dobře zvládnutý a ověřený proces komunitního plánování se postupně bude rozšiřovat i na další aspekty veřejného života a povede k upevňování partnerství v komunitě a k rozkvětu obce.

Metodiku, kterou právě držíte v ruce, jsme připravili na základě praktických zkušeností, které naše organizace získala během uplynulých sedmi let při zapojování specifických cílových skupin a široké veřejnosti do rozvojových, plánovacích a rozhodovacích procesů v ČR. Zároveň zohledňuje metodická doporučení pro proces komunitního plánování sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a integruje poznatky ze zahraničí.

V obecné části se věnujeme základům pro komunikaci a zapojování občanů v rozvojových procesech a uvádíme principy komunitního plánování sociálních služeb, které jsou uplatňovány v zahraničí.

Dále uvádíme postup komunitního plánování krok za krokem a přinášíme konkrétní doporučení. Rozdělujeme proces komunitního plánování na úvodní část a strategickou část. Úvodní část popisuje průběh analytických prací, informační kampaň pro veřejnost a zdůrazňuje vytváření koalice a jejích pracovních skupin jako základny pro přípravu komunitního plánu a pro komunikaci s poskytovateli, uživateli služeb a veřejností.
Strategická část je popsána v souladu s obsahem a pojmy strategického plánování. Klade důraz na projednání plánu s veřejností a uvádí principy práce s připomínkami občanů.

Věříme, že metodika bude přínosem ve Vaší snaze o vytváření komplexního systému sociálních služeb a o posilování zodpovědného partnerství v komunitě. Přejeme Vám, aby proces, který komunitním plánováním sociálních služeb zahajujete, vedl k úspěšnému rozvoji Vaší obce.


Mgr. Pavla Oriniaková, PhD., CpKP jižní Čechy.