o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Situační analýza

Zpracování situační analýzy vychází ze stávajících dokumentů (např. Plánu zdraví, Programu rozvoje kraje, návrhu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a Národního akčního plánu zaměstnanosti). Při použití údajů Městského úřadu, krajského a okresního úřadu, Českého statistického úřadu, úřadu práce apod. jsou informace zásadní měrou rozšířeny a doplněny.

a) Místní demografická analýza
Přehledně a v národních souvislostech zpracované demografické údaje a trendy sociálního vývoje z nich vyplývající, jako např.:

 • počet obyvatel, věk, pohlaví, menšiny, rozložení obyvatel, lidé s postižením,
 • stav na trhu práce,
 • míra nezaměstnanosti,
 • možnost dopravy do zaměstnání a do míst, kde je poskytována rekvalifikace,
 • zdravotnické informace,
 • statistika kriminality,
 • zneužívání drog, alkoholu,
 • otázky chudoby,
 • informace o soc. úrovni (vzdělávání/bydlení).

b) Analýza poskytovatelů sociálních služeb
Je zjištěn aktuální stav v oblasti poskytování sociálních služeb:

 • databáze poskytovatelů sociálních služeb v území (= popis uživatelů, počet a typy zařízení a organizací poskytujících sociální služby, typy komplexů sociálních služeb, územní rozložení služeb, dopravní dostupnost soc. služeb),
 • aktuální informace o poskytovatelích: sídlo, zaměření činnosti, programy, počet pracovníků, z toho dobrovolníků, kvalifikaci pracovníků, cílová skupina uživatelů služeb, počet uživatelů, kapacitu pro přijetí dalších uživatelů, zdroje financování, příjmy a výdaje za minulý rok, náklady na 1 uživatele, identifikování problematických oblastí, informovanost a příprava na plnění standardů kvality sociálních služeb.
 • Analýza poskytovatelů služeb bude doplněna na základě strukturovaných rozhovorů, které proběhnou v průběhu přípravy partnerské koalice.

c) Analýza zdrojů systému sociálních služeb
Analýza zdrojů slouží ke zmapování finančních toků v oblasti sociálních služeb. Zahrnuje zdroje lidské (kvalifikovaní pracovníci, dobrovolníci, civilní služba, možnosti vzdělávání pracovníků v soc. oblasti), zdroje materiální (majetek organizací a města), a zdroje finanční (popis finančních toků v soc. oblasti, náklady na 1 uživatele v různých typech zařízení). Popisuje finanční zdroje pro poskytování sociálních služeb, jak z oblasti obecní, krajské, státní, tak z oblasti soukromých či zahraničních nadací a nadačních fondů, či z Evropské unie.