o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Strategická část

Sestavení pracovních návrhů strategické části komunitního plánu bude zajišťovat především řídící pracovní skupina.
Pracovní návrhy komunitního plánu by měly být průběžně zveřejňovány, např. na Internetu, v médiích a u projektového managera by měly být k dispozici v tištěné podobě. Každý občan by měl mít možnost podávat připomínky prostřednictvím Internetu nebo projektového managera.
Práce bude probíhat v následujících krocích:

Mise a vize komunitního plánu

 1. Formuluje společnou představu všech účastníků procesu komunitního plánování na rozvoj systému sociálních služeb a popisuje ideální cílový stav.
 2. Mise a vize je formulována na základě porovnání stávajících soc. služeb s jejich uživatelskou potřebností a SWOT analýzy. Prostřednictvím partnerské koalice bude zvláště konzultována se zadavateli soc. služeb a následně odsouhlasena na setkání této koalice.
 3. Priority komunitního plánu
 4. Priority definují, které stávající služby musí být především podporovány a navrhuje nové programy a služby na podporu sociální integrace.
 5. Priority, které úzce navazují na výsledky SWOT analýzy, stanoví řídící pracovní skupina, která je představí na setkání partnerské koalice.
 6. Koalice vede o prioritách diskusi. Cílem diskuse je dosažení konsensu mezi účastníky. Projednání priorit komunitního plánu v koalici je klíčovou záležitostí komunitního plánu. Při jednání v koalici mohou partneři lépe pochopit důvody pro podporu právě vybraných prioritních oblastí.
 7. Opatření a aktivity komunitního plánu
 8. Rozpracování priorit do úrovně opatření a aktivit zajišťují dílčí pracovní skupiny vzniklé z členů koalice k jednotlivým prioritám. Aktivity mají podobu konkrétních úkolů, které je třeba realizovat v zájmu zlepšení situace v dané oblasti. Ke každé aktivitě je nutné též určit instituci či osobu zodpovědnou za její realizaci.
 9. Financování realizace výstupů komunitního plánu
 10. Nedílnou součástí komunitního plánu musí být také konkrétní návrh zajištění financování předpokládaných aktivit. Hlavním přínosem této části bude koordinace financování mezi jednotlivými zadavateli sociálních služeb pro dané území.
 11. Kritéria pro implementaci komunitního plánu
 12. Komunitní plán by též měl obsahovat návrh hodnocení kvality, efektivity, dostupnosti a nákladů soc. služeb, které budou v jeho rámci realizovány. Současně by měl obsahovat způsob hodnocení účinnosti a dopadu celého komunitního plánu.