o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

3. Historie komunitního plánování ve Velké Británii

Komunitní péče

Ve Velké Británii zahrnuje pojem komunitní péče ("community care") širokou oblast terénních i pobytových sociálních služeb. Služby pro zajištění komunitní péče ("services for community care") jsou ve Velké Británii zajišťovány prostřednictvím tří ministerstev (zdravotnictví, životního prostředí a sociálních věcí), neziskovými organizacemi a soukromými institucemi.
V roce 1989 vznikl vládní návrh - Bílá kniha - "Caring for People. Community Care in the Next Decade and Beyond" (Péče pro lidi. Komunitní péče v příštím desetiletí a dál.). Ústředním tématem tohoto návrhu je spolupráce mezi všemi poskytovateli a to jak v průběhu plánování, tak poskytování služeb ve společnosti.

Bílá kniha2 "Caring for people" stanovila jako základní cíle komunitní péče:

 • umožnit lidem žít běžný život v jejich vlastních domovech,
 • poskytnout správné množství péče a podpory lidem tak, aby bylo dosaženo maximální nezávislosti,
 • zvýšit možnosti lidí vyjádřit se, jak by chtěli prožít svůj život a jaké služby potřebují.

V roce 1990 byl připraven Zákon (National Health and Community Care Act 1990), který vstoupil v platnost v dubnu 1991.
Tento zákon definoval jako klíčové součásti komunitní péče.

 • odpovídat flexibilně a citlivě na potřeby,
 • umožnit výběr z možností,
 • neposkytovat více podpory, než je nutné v zájmu posílení nezávislosti,
 • soustředit se na lidi s největšími potřebami.

Část 46 (Section 46) toho zákona ukládala místním samosprávám připravovat plány komunitní péče od roku 1993. V té době byly zkušenosti s plánováním velmi různorodé. Proto byly místní samosprávy v Anglii od počátku vedeny při přípravě plánů doporučeními Ministerstva zdravotnictví ("Local authority circular LAC 93(4), 94(12), 95 (19).)
Doporučení se věnují klíčovým oblastem plánování komunitní péče:

Strategické plánování

 • Plán komunitní péče má být zpracován jako tříletý strategický dokument, a ne jen jako popis rozdělení rozpočtu v dalším roce.
 • Strategické plánování se soustředí víc na sledování změn v poměrech výdajů v souvislosti se stanovenými cíli a prioritami, na rozdíl od striktního dodržování rozpočtu.
 • Ročně má být provedena revize a aktualizace plánu.

Plánovací proces

 • Přínosem pro místní samosprávy je i samotný plánovací proces. Zkušenost, kterou tím získají, jim pomůže ujasnit nejen to, čeho chtějí dosáhnout, ale zejména jim pomůže stanovit způsob, jakým toho chtějí dosáhnout. Tento způsob zahrnuje stanovení priorit a cílů a vytvoření akčních plánů s konkrétními kroky vedoucími k dosažení očekávaných výsledků.
 • Plány by měly mít definované postupné krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle.
 • Plány komunitní péče by se měly více soustředit na to, aby byly transparentnější a zahrnovaly projednání se všemi zainteresovanými skupinami.

Společné plánování

 • Společné plánování se zástupci z oblasti zdravotnictví a bydlení je nezbytné.

Projednání

 • Místní samospráva musí plány komunitní péče projednat s každým poskytovatelem, se kterým může při poskytování služeb komunitní péče později spolupracovat. (Z části 46 zákona "National Health Service and Community Care Act 1990" plyne požadavek, že organizace podá místní samosprávě písemnou žádost, pokud se chce projednání účastnit.),
 • Je třeba, aby instituce a zástupci uživatelů a poskytovatelů byly plně zapojeny do procesu přípravy plánu komunitní péče. Přitom úplné využití tohoto přístupu je možné jen tehdy, pokud jsou tyto skupiny zapojeny včas. Místní samosprávy by měly v průběhu plánovacího období stanovit plán projednání a zapojení.
 • Výsledkem lépe vyvinuté spolupráce, založené na plném zapojení do hodnocení, plánování a rozhodování, je plán komunitní péče, který lépe reaguje na místní potřeby.
 • Místní samospráva musí zahrnout do plánu, který připraví a publikuje, také detailní návrh, jakým způsobem bude plán projednán s poskytovateli služeb.
 • Plán musí obsahovat stanovisko místní samosprávy, jakým způsobem bude podporovat terénní (ne-pobytové) sociální služby nestátního sektoru. Toto vyjádření obsahuje: typ a objem služeb, jaké chce místní samospráva "nakoupit", jaký druh výběrového řízení bude použit, typy poskytovatelů, se kterými bude samospráva jednat. Žádná služba, žádný poskytovatel by neměl být předem vyloučen.
 • Toto stanovisko by mělo být veřejně projednáno včetně diskuse se zástupci oblasti zdravotnictví a bydlení, uživateli, pečovateli a poskytovateli služeb.

Termín zveřejnění

 • Plán komunitní péče má být kompatibilní s místním rozpočtovým obdobím.
 • Dlouhodobý strategický přístup umožní lepší koordinaci s plány v oblasti zdravotnictví a bydlení.

Komunitní plánování

Místní samosprávy si v průběhu příprav plánů komunitní péče osvojily silný plánovací proces, ve kterém hraje velkou roli zapojení partnerů a veřejnosti.

Tento proces nazvaný komunitní plánování

 • jim umožnil v praxi nést odpovědnost za komunitní péči,
 • je naučil spolupracovat s mnoha partnery z neziskové a soukromé sféry v oblasti
  - sociální,
  - zdravotní,
  - bydlení,
 • rozvinul spolupráci s veřejností.

Lokální strategická partnerství

Na lokální úrovni v průběhu těchto procesů vznikl základ a mechanismy spolupráce v širokém partnerství.
Lokální strategická partnerství v průběhu 90. let postupně připravovala také:

 • lokální strategie pro zlepšení zdraví,
 • Programy pro zlepšení zdraví ("Health Improvement Programmes", HImPs),
       - Mezi nimi vznikaly i první Společné plány investic pro sociální a zdravotní služby ("Joint Investment Plans for Health and Social Services", JIPs). V současné době existují Společné plány investic např. :
            pro služby na podporu duševního zdraví,
            pro služby podporující přístup k zaměstnání pro lidi s postižením,
            pro služby seniorům.

Místní samosprávy si mohly vybrat, zda plán komunitní péče budou zpracovávat samostatně a nebo v rámci HIMPs nebo JIPS. V roce 2001 některé samosprávy připravovaly plán komunitní péče samostatně a jiné v rámci JIPs a HiMPs. Postupně také přibývalo nároků ze strany státní správy na zpracovávání strategických plánovacích dokumentů.
V roce 2002 byl proto zrušen požadavek Části (Section) 46 Zákona z roku 1990 a plány komunitní péče už nejsou připravovány jako samostatný dokument.
Principy komunitního plánování v přípravě rozvojových dokumentů
Základní principy komunitního plánování jsou nadále nezbytné pro přípravu všech strategických plánů rozvoje na místní úrovni. Jsou dodržovány např. při přípravě komunitních strategií na podporu a rozvoj ekonomické, sociální a ekologické sféry života, jejichž zpracování ukládá Zákon o místních samosprávách z roku 2000 ("Local Goverment Act 2000").
Komunitní plánování sociálních služeb ve Velké Británii v roce 2003
Sociální, zdravotní služby a oblast bydlení jsou koherentně zpracovávány jako integrální součást Lokálních rozvojových plánu ("Local delivery plan") a Společných plánů investic (JIPs).
Komunitní plánování je základem procesu plánování společných investic v sociální a zdravotní oblasti (JIPs).

Doporučení pro přípravu "JIPs" konstatuje přínos komunitního plánování:

 • Komunitní plánování je klíčem k tomu, aby se místní samosprávy staly efektivními lídry komunity a podporuje kvalitu života v oblasti ekonomické, sociální a ekologické na místní úrovni.
 • Komunitní plánování je proces, který už zvládlo mnoho místních samospráv. Spojuje místní samosprávu, agentury a soukromý a neziskový sektor do partnerství, ve kterém společně plánují rozvoj služeb potřebných ke zlepšení života na místní úrovni.
 • Komunitní plánování se osvědčilo jako proces, který pokrývá dlouhodobé potřeby a zároveň plní krátkodobé cíle. Díky němu jsou služby rozvíjeny ve větší součinnosti a jsou propojenější.