o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

5. Komunitní plánování v Austrálii

Mnohé místní samosprávy vytvářely již na počátku 70. let místní plány, které obsahují prvky sociálního/komunitního plánování: analýzu potřeb a formální plánování. V 80. letech začaly pilotní projekty sociálního plánování zahrnující komunitní služby nebo sociální politiku (např. v North Sydney, Lane Cove). V roce 1997 mělo sociální plán 56 měst. V 90. letech bylo sociální/komunitní plánování uzákoněno.
Sociální/komunitní plány zahrnují aktivity, které podporují sociální integraci a rozvoj místní komunity, včetně aktivit v sociální, zdravotní oblasti a volnočasových aktivit, a dále aktivity se sociálním dopadem na ostatní činnosti (cesty, voda, odpady).
Sociální/komunitní plány integrují a propojují ostatní plánovací procesy (plán kultury, veřejného zdraví, prevence kriminality a plán na podporu lidí s handicapem).

Principy uplatňované v procesu sociálního/komunitního plánování:

 • Jsou identifikovány potřeby v komunitě a vytvořen plán založený na principech sociální soudržnosti.
 • Do procesu komunitního plánování jsou aktivně zapojeni místní občané, soukromý sektor a sociální skupiny a další státní a nestátní instituce.
 • Je věnována zvláštní péče zahrnutí a ochraně zájmů lidí ze znevýhodněných skupin.
 • Je zabráněno diskriminaci a jsou podporovány rovné podmínky pro všechny, je respektována kulturní a názorová rozmanitost v komunitě.
 • Je podporováno otevřené rozhodování se zapojením veřejnosti.
 • Obsahuje princip rovnosti ve všech návrzích, včetně toho, kdo platí a kdo je příjemcem.
 • Zahrnuje všechny veřejné služby v komunitě, spolu s principy otevřenosti a rovnosti ve všech typech aktivit, které mají vliv na život komunity.

Obsah sociálního/komunitního plánu:

 • Demografický profil komunity.
 • Odhad potřeb ve společnosti, včetně zapojení veřejnosti.
 • Identifikování cílových skupin a jejich potřeb a jejich zahrnutí do potřeb společnosti.
 • Analýza potřeb.
 • Odhad efektivity opatření předchozího sociálního/komunitního plánu.
 • Doporučení pro rozhodovatele a ostatní partnery.