o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Účel a cíle metodiky

Metodika "Zapojení veřejnosti do procesu strategického posuzování vlivů na životní prostředí" (dále jen metodika) je předkládána na základě potřeby vypracování metodického pokynu. Ten by využíval jak zkušenosti ze zahraničí, tak i "příklady dobré praxe" z České republiky. Současně by reagoval na změny legislativy a na přípravu vstupu České republiky do Evropské unie.

Cílem metodiky je podat doporučení, jak efektivně zapojit veřejnost do strategického plánování, resp. procesu posuzování vlivů strategických dokumentů na životní prostředí. V současnosti je strategické plánování prováděno na všech úrovních - tedy na národní, regionální a místní (lokální) úrovni. Avšak na národní úrovni je strategické posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí (dále jen "SEA") povinné, kdežto na regionální a místní úrovni je SEA posouzení dobrovolné. Ovšem vzhledem k implementaci evropské legislativy do českého právního systému bude SEA posouzení povinné i na regionální a místní úrovni.

Metodika se vztahuje na SEA proces u všech strategických dokumentů zpracovávaných na všech třech úrovních. Za strategické dokumenty jsou považovány - koncepce, plány, programy, strategie.

Metodika se nevztahuje na strategické posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí. SEA posouzení ÚPD má odlišné postupové kroky a vzhledem k tomu, že v současné době se pracuje na novelizaci stavebního zákona, nerady bychom předjímaly a doporučovaly proces, který může být zcela jiný.

Metodika je určena především pro:

  • SEA posuzovatele - autorizované osoby podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (SEA tým, který provádí strategické posouzení vlivů na životní prostředí),
  • předkladatele a rozhodovatele - ministerstva, vláda ČR, krajská zastupitelstva,
  • zpracovatele strategických dokumentů - ministerstva, krajské úřady, regionální rozvojové agentury, konzultační firmy,
  • nevládní neziskové organizace,
  • další osoby a organizace, které se zajímají o danou problematiku.

Tato metodika pouze doporučuje, jak zapojit veřejnost do procesu SEA. Jedná se jen o doporučení na základě příkladů dobré praxe ze zahraničí a z České republiky. Existuje celá řada dalších způsobů a technik zapojování veřejnosti, kterých může každý využít. Nicméně, vždy je nutné respektovat platné právní předpisy.
Současně metodika navrhuje postup, jak zpracovávat samotný strategický dokument. Vycházíme ze zkušeností s přípravou strategických dokumentů v České republice a především v Evropské unii.