o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Poradní skupina

Poradní skupina by měla být sestavena při zahájení na začátku SEA procesu a zapojena již do identifikace cílových skupin.

Zde jde především o vytvoření týmu, který se bude pravidelně scházet a průběžně připomínkovat zpracovávaný strategický dokument a jeho SEA posouzení.

Doporučujeme následující složení poradní skupiny:

Poradní skupina je složena ze:

 • zástupce předkladatele strategického dokumentu,
 • zástupce zpracovatele strategického dokumentu,
 • zástupce SEA týmu,
 • zástupci nevládní neziskové organizace,
 • zástupce samosprávy a státní správy v oblasti životního prostředí a oblasti, kterou se daný strategický dokument zaobírá,
 • zástupci občanů.

V poradní skupině by mělo být maximálně 15 členů, optimální je 8 - 12 členů,

Je vhodné zveřejnit informace o sestavení poradní skupiny a seznam jeho členů včetně kontaktních informací na internetové stránce.

Na internetových stránkách se zveřejní informace o sestavení týmu a seznam jeho členů - včetně kontaktních informací.

Úlohou poradní skupiny je:

 • provádění analýz problému,
 • nacházení možných alternativ řešení problémů,
 • doporučování realizací nápravných opatření,
 • diskuse nad jednotlivými fázemi procesu,
 • kontrola a vypořádávání připomínek veřejnosti.

Základní pravidla stanovení a vedení poradní skupiny:

 • cíl poradní skupiny - včetně rozsahu práce, práv a zodpovědností - je jasně stanoven,
 • vztah mezi poradní skupinou, SEA týmem, zpracovatelem a předkladatelem strategického materiálu a míra závazku ze strany zpracovatele a předkladatele z hlediska respektování doporučení poradní skupiny je jasně vymezen,
 • členství poradní skupiny koresponduje s jejím cílem,
 • odpovídající zdroje pro práci poradní skupiny jsou jasně vymezeny (administrativní podpora, finanční prostředky atd.),
 • všichni mají stejný přístup k informacím jako tým zpracovatele a předkladatele strategického materiálu (na vyžádání se informace každému poskytnou).

Po sestavení poradní skupiny a SEA týmu se zahájí příprava strategického dokumentu a SEA procesu.

SEA tým je sestaven, jak již bylo uvedeno v kapitole Posuzování vlivů na životní prostředí - základní informace o procesu, z nejrůznějších odborníků v oblasti ochrany ŽP a minimálně jedna osoba je autorizována k posuzování vlivů na životní prostředí.