o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Vypořádávání připomínek od veřejnosti

Jednou z nejdůležitějších fází zapojování veřejnosti do procesu SEA je vypořádání připomínek.

Připomínky jsou často nekonkrétní, nesrozumitelné a mají různou úroveň a kvalitu. Často je omezená možnost vyjasnit tyto nesrozumitelné připomínky. Nestrukturované připomínky jsou především z veřejných slyšení, z písemného podávání připomínek.

Konkrétní připomínky - získání pomocí:

 • dotazníků,
 • průzkumů,
 • připomínkových listů.

Pokud získáme jasné, konkrétní připomínky, jejich vypořádání do tabulek je jednoduché. Rozhodneme, zda je připomínka relevantní (důležitá, podstatná) a jestli ji můžeme zahrnout. Ve vypořádání pak uvedeme "připomínka akceptována - viz bod strategického dokumentu nebo SEA dokumentace". Pokud připomínku nelze akceptovat, musíme ve vypořádání připomínek uvést důvod.

Jestliže připomínky jsou nejasné, musíme nejdříve provést obsahovou a hodnotovou analýzu.

Analýza připomínek:

 • Obsahová - analyzuje, jaké obsahuje konkrétní požadavky, návrhy či podněty.
 • Hodnotová - analyzuje tón a vyznění (indikuje postoj veřejnosti a potenciální problémy).

Kroky obsahové analýzy:

 1. Označení a oddělení jednotlivých podnětů (texty pročíst a vyznačit všechny jednotlivé návrhy či podněty /značkovač/).
 2. Jednotlivé podněty okódovat (číslo dopisu, číslo návrhu) a dopisy rozstříhat tak, aby bylo možno pracovat s jednotlivými podněty zvlášť.
 3. Tematicky seskupit podněty a zpracovat reakce.
 4. Zde je možnost rozdělit podněty ke zpracování jednotlivým odborníkům či týmům.

Hodnotová analýza
Zde se hodnotí postoj veřejnosti - aniž by se řešily konkrétní připomínky. Jde o hodnocení pozitivní a negativní. Často se stává, že přijde připomínka, která neřeší určitou část, úkol, prioritu opatření, ale obecně se zabývá hodnocením celého strategického materiálu. Taková připomínka je spíše komentářem. U těchto připomínek doporučujeme zjistit zda převažují negativní a pozitivní připomínek. Avšak i tyto připomínky je nutno uvést ve vypořádání připomínek - a to s komentářem, že tato připomínka byla vyhodnocena pouze hodnotovou analýzou.

Poděkovat a ocenit účastníky, zároveň je motivovat k dalšímu zájmu o veřejné dění!
Umožnit vyjasnění nepochopených podnětů!

Principy při práci s výstupy:

 1. všechny připomínky jsou předány předkladateli, zpracovateli a SEA týmu formou připomínkového listu, nebo zpracovaných celkových nebo částečných variant strategického dokumentu,
 2. všechny získané podněty zvážit - nezáleží na tom, kdo danou připomínku podal či jak je formulována,
 3. všechny získané připomínky zveřejnit - v plném znění na Internetu, alespoň formou připomínkového listu (tzn. soupisu všech připomínek s uvedením jejich autora).a vždy informovat jak bylo s připomínkami naloženo,
 4. u všech je uvedeno kde a jak byly zapracovány. Pokud některé nebyly zapracovány, je takový postup odůvodněn.

Vzor připomínkového listu je uveden v příloze č.4.4.,4.5.