o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Legislativa v oblasti SEA v EU

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je v Evropské unii upraveno následujícími právními normami.

- Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí . Tato je základní právní normou upravující problematiku SEA v EU a současně se opírá o Aarhuskou úmluvu v zapojování veřejnosti. Tuto směrnici musí Česká republika implementovat vzhledem ke svému vstupu do EU.

- SEA Protokolem UNECE, který byl letos podepsán v Kyjevě. Ten rozšiřuje výše uvedenou směrnici o zahrnutí posouzení dopadů na zdraví obyvatel do posuzování vlivů na životní prostředí.

- Posuzování vlivů koncepcí na ekologickou stabilitu území je dále vyžadováno článkem 6 Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). Zmíněný článek požaduje posouzení vlivů všech rozvojových koncepcí, které mohou mít závažné vlivy na vybraná chráněná stanoviště.