o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Legislativa v oblasti SEA v ČR

Posuzování vlivů strategických dokumentů na životní prostředí je v české legislativě upraveno zákonem č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, v platném znění .

Tato právní úprava požaduje, aby strategické dokumenty, předkládané a schvalované na úrovni ústředních orgánů státní správy v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace a turistiky, územně plánovací dokumentace velkých územních celků, "Plánů hlavních povodí České republiky" a "Plánů oblastí povodí", byly posouzeny na základě následující procedury:

  • předkladatel strategického dokumentu zpracuje posouzení vlivů koncepce na životní prostředí, přičemž obsah dokumentace o posouzení vlivů koncepce na ŽP je rámcově určen částmi C. III a C. IV. přílohy č. 3 zákona č. 244/1992 Sb.,
  • návrh strategického dokumentu je společně s dokumentací o vlivech koncepce na životní prostředí zveřejněn a zpřístupněn po dobu 60 dnů k připomínkování,
  • předkladatel zašle návrh strategického dokumentu zpracovaný s přihlédnutím k případným připomínkám veřejnosti příslušnému orgánu, tedy MŽP, které ke koncepci vydá stanovisko do 30 dnů od obdržení návrhu strategického dokumentu,
  • stanovisko MŽP je použito jako podklad pro schválení strategického dokumentu; bez tohoto stanoviska nelze koncepci schválit.

Výše uvedená procedura se vztahuje na strategické dokumenty schvalované na úrovni ústředních orgánů státní správy. Jednotlivé strategické dokumenty, předkládané a schvalované na regionální nebo místní úrovni (např. Krajská koncepce odpadového hospodářství atd.), nepodléhají procesu SEA. Není tedy nutno je podle tohoto zákona posuzovat. Pokud se ovšem na jejich základě nepožaduje podpora z předvstupních fondů EU v rámci podpůrných programů nebo krajský úřad dobrovolně nezadá jejich posouzení procesem SEA.

Avšak v současné době je v Parlamentu ČR projednávána novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, která zahrnuje EIA i SEA proces. Novelou tohoto zákona bude implementována směrnice EU č. 2001/42/EC.

Touto novelou zákona dojde k povinnému posuzování vlivů regionálních a místních strategických dokumentů na životní prostředí a dojde současně k povinnosti zapojit do tohoto procesu veřejnost.

Územně energetické koncepce, které nepodléhají SEA posouzení na základě zákona č. 244/1992 Sb., se však posuzují. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií nařizuje posouzení vlivů územně energetické koncepce a procesně se odkazuje na zákon č. 244/1992 Sb.


SEA směrnice 2001/42/EC - www.env.cz
Aarhuská úmluva - www.env.cz
zákon č. 244/1992 Sb., v platném znění - www.env.cz