o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Legislativa v oblasti zapojení veřejnosti v EU

Zapojení veřejnosti je v Evropské unii zakotveno v Úmluvě EHK/OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva). Ta byla podepsaná v červnu roku 1998. Tato úmluva v článku 7 definuje rámcové postupy pro zapojování veřejnosti do přípravy koncepcí a v článku 5 definuje pravidla pro aktivní shromažďování a šíření informací o ŽP.

Aarhuská úmluva poskytuje právní a institucionální rámec pro realizaci principu partnerství při strategickém plánování. Lze využít její doporučení, které tvoří univerzální, obecně použitelný systém, postavený na těchto třech pilířích zmíněné úmluvy:

  • přístup veřejnosti k informacím,
  • účast veřejnosti na rozhodování,
  • přístup veřejnosti k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Současně je zapojení veřejnosti uvedeno v Direktivě č. 90/313/EEC ze dne 7.6.1990 o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí.