o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

3. Obvyklé fáze postupu posuzování vlivů strategických dokumentů na ŽP včetně zapojení veřejnosti

Metodika popisuje způsob zajištění účasti veřejnosti v SEA procesu. Pro samotný proces přípravy strategických dokumentů tato metodika žádná doporučení nedává. Předpokládáme však určitý způsob, kterým jsou procesy strategického plánování a SEA proces obvykle vedeny - a to především na základě praktických zkušeností.

Vzhledem k propojení procesu přípravy strategického dokumentu, SEA procesu a procesu zapojení veřejnosti vás nyní v následujícím textu stručně poinformujeme o jednotlivých částech těchto procesů.

Tři souběžně jdoucí postupy

  • Příprava strategického dokumentu - jde o samotný proces přípravy strategického dokumentu, který není dán žádnou legislativou, pouze metodikami podle toho, za jakým účelem se dokument zpracovává. V poslední době, především před vstupem ČR do EU, se ustálila jednotná struktura strategických materiálů.
  • Posuzování vlivů strategického dokumentu na životní prostředí - je dán zákonem č. 244/1992 Sb., ale současně metodikou Ministerstva životního prostředí . V současné době se ustálila tzv. "dobrá praxe", jak již bylo výše uvedeno, která respektuje danou směrnici EU a zásady uvedené v novele zákona č. 100/2001, který se v současné době projednává v Parlamentu ČR.
  • Zapojení veřejnosti - jde o zapojení veřejnosti do procesu SEA a současně do přípravy strategického dokumentu. Zapojování veřejnosti do posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je velmi úzce provázáno s postupy, které při přípravě strategických dokumentů zajišťují svobodný přístup k informacím a možnost veřejnosti ovlivňovat tvorbu těchto dokumentů.

 TABULKA ke stažení

     - Tabulka graficky znázorňuje posloupnost jednotlivých fázích propojení všech tří procesů. V prvním sloupci jsou uvedeny jednotlivé kroky přípravy strategického dokumentu. Ve druhém sloupci SEA proces a ve třetím sloupci zapojování veřejnosti. Ke každé fázi jsou uvedeny doporučené kroky. Tyto kroky podrobněji uvádíme v následující kapitole.Metodika posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí- www.env.cz