o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Příprava strategického dokumentu

Strategický dokument (koncepce, plán, program a strategie) by měl obsahovat následující kapitoly:

  • Popis současného stavu, analýza stavu současnosti
  • SWOT analýza
  • Stanovení vize, priorit, cílů, opatření
  • Implementace
  • Monitoring

    Tyto jednotlivé kapitoly strategického dokumentu na sebe logicky navazují.

V popisu současného stavu (v situační analýze) analyzujeme stav oblasti, pro kterou dokument tvoříme. Součástí by měla být i analýza stavu životního prostředí v daném území - opět se zaměřením na oblast, pro kterou dokument zpracováváme. Například můžeme zpracovávat územně energetickou koncepci. V popisu současného stavu by se měl objevit popis spotřeby paliv, jejich základní popis, dále pak analýza zdrojů energie, distribuce, ale také bilance produkovaných emisí v části analýza stavu ŽP.

V kapitole SWOT analýza na základě informací z popisu současného stavu zpracujeme analýzu. SWOT analýza je klíčovou metodou při situační analýze. Identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Silné a slabé stránky se vztahují přímo k dané problematice. Příležitosti a ohrožení jsou obvykle brány jako externí faktory, které nemůžeme ovlivnit, nad kterými z dané pozice nemáme kontrolu. Při formulaci cílů a opatření využíváme přednosti, překonat slabiny, chopit se příležitosti a bránit se hrozbám. Jde o jednu z nejdůležitějších etap plánovacího procesu, přípravy strategického dokumentu.

SWOT analýza nám zjednoduší definovaní a identifikaci problémů, které chceme řešit pomocí stanovení priorit, cílů a jejich opatření, aktivit. Nejdříve bychom si měli stanovit obecnou vizi, priority, které chceme řešit v daném období. Na jejich základě stanovíme již konkrétnější cíle a následně opatření, aktivity, které nám přesně říkají, jakým způsobem budeme identifikovaný problém řešit. Problém, který jsme nalezli ve slabých stránkách SWOT analýzy, bychom měli řešit pomocí silných stránek s ohledem na příležitosti a ohrožení.

Dalším krokem v přípravě strategického dokumentu je implementace. Jde o zařazení řešení navrhovaných opatření do činností daného úřadu, realizace v daném území, mobilizace dostupných zdrojů, která budou naplňovat cíle dokumentu. Nemusí jít o implementaci do činností pouze úřadu, který je předkladatelem dokumentu, ale také může doporučovat řešení pomocí jiných institucí - jako jsou nevládní organizace, agentury, podnikatelé apod.

V poslední kapitole monitoring navrhujeme indikátory, pomocí kterých budeme moci sledovat naplňování opatření, cílů a priorit. Pomocí těchto indikátorů můžeme zjistit, zda jsme koncepci navrhli správně nebo ne.