o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Posuzování vlivů strategických dokumentů na životní prostředí

Posuzování vlivů strategických dokumentů na životní prostředí zajišťuje soulad dokumentu s požadavky na ochranu životního prostředí a umožňuje zapojení veřejnosti.

Hlavními rysy efektivní SEA procedury jsou:

 • včasnost,
 • integrace do zpracovávání strategického dokumentu,
 • zajištění připomínkování od veřejnosti.

Výhody posuzování vlivů na životní prostředí jsou maximalizovány, pokud je toto prováděno od začátku až do konce přípravy dokumentu. Tímto způsobem lze koncepci průběžně optimalizovat a předcházet případným střetům při jejím schvalování.
Provázanost strategického posuzování vlivů na životní prostředí se zpracováním strategických dokumentů je velmi důležitá, neboť umožňuje:

 • průběžně analyzovat podkladové materiály pro přípravu dokumentu a doplňovat hlediska ochrany ŽP, která by měla být zohledněna v návrzích pracovních verzí dokumentu,
 • průběžně podávat návrhy na optimalizaci jednotlivých variant strategického dokumentu z hlediska vlivů na ŽP,
 • minimalizovat časové nároky na přípravu strategického dokumentu a dokumentace o posouzení vlivů koncepce na ŽP,
 • minimalizovat finanční ztráty a množství práce plynoucí z nekoordinovaného postupu.

Interaktivní zpracovávání strategického dokumentu a SEA posouzení umožňuje zapracovat připomínky SEA týmu a veřejnosti do dokumentu. Tento způsob napomáhá kvalitnímu zpracování dokumentu včetně zajištění minimálních negativních vlivů na životní prostředí. Současně se tímto způsobem předchází konfliktům při schvalování dokumentu.

Zásady pro efektivní posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

 • Zpracování SEA dokumentace probíhá současně se zpracováním strategického dokumentu.
 • Zpracovatel SEA dokumentace má jasně vymezené postavení a je zajištěna spolupráce mezi zpracovatelem dokumentu a SEA týmem.
 • Předkladatel dokumentu zajistí průběžný přístup k informacím a zapojení veřejnosti do celého procesu.
 • MŽP zajišťuje průběžný obsahový a procedurální dozor.
 • Poznatky z posouzení koncepce a sledování jejích reálných vlivů na ŽP jsou využity při aktualizaci a rozpracování dokumentu.

Takové interaktivní posouzení vlivů koncepce podává jejímu předkladateli a zpracovateli informace o možných dopadech dokumentu na ŽP a o možnostech optimalizace strategického dokumentu průběžně. Tyto informace jsou předkladateli a zpracovateli dokumentu - ale současně i veřejnosti - poskytovány ve všech fázích přípravy strategického dokumentu. Od počátku její přípravy, tedy od rozhodnutí zpracování strategického dokumentu, až do doby jejího předložení MŽP k vydání stanoviska dle § 14 zákona č. 244/1992 Sb. Zpracování SEA by proto mělo být interaktivním procesem, který poskytuje předkladateli dokumentu a veřejnosti následující informace:

 • posouzení kvality popisu a hodnocení trendů ve vývoji životního prostředí, které souvisí s dosavadním rozvojem strategického dokumentu,
 • posouzení, zda byly zapracovány cíle ochrany ŽP do strategických cílů strategického dokumentu,
 • posouzení souladu strategických řešení problémů daného strategického dokumentu s cíli ochrany ŽP a s limity pro využívání území, které byly stanoveny ve schválené územně plánovací dokumentaci pro dané území,
 • posouzení vlivů specifických aktivit a projektů na ŽP dle požadavků zákona č. 244/1992 Sb.,
 • posouzení systému sledování reálných vlivů dokumentu a návrh pro zajištění její ekologicky šetrné realizace.

Proces průběžného posuzování strategického dokumentu a jeho přípravy probíhal současně. Musí být, jak již bylo několikrát zdůrazněno, vhodně vybrán SEA tým, který bude již na začátku zapojen do přípravy strategického dokumentu, resp. do posouzení jejích vlivů na životní prostředí.

SEA tým by měl být složen z odborníků z různých oblastí ŽP - jeho členové by měli reprezentovat široké spektrum názorů na míru a způsob ochrany ŽP (tým se může skládat např. u energetické koncepce z energetika, územního plánovače, hygienika nebo lékaře, odborníka znalého problematiky odpadů a ovzduší, atd.). Vedoucí týmu - nebo alespoň jeden jeho člen - musí mít osvědčení o odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ŽP dle zákona č. 244/1992 Sb.

V rámci posouzení vlivů na ŽP může dojít k tomu, že zpracovatel dokumentu a SEA tým mají odlišný názor na dopady strategického dokumentu na ŽP a na možnosti její optimalizace z hlediska ŽP, včetně názorů na případné zpracování variant. Základním principem pro spolupráci zpracovatele dokumentu a zpracovatele SEA je dobrovolnost využití připomínek podávaných v rámci procesu SEA. Za využití nebo zamítnutí doporučení od SEA týmu nese odpovědnost zpracovatel dokumentu (zamítnutá doporučení musí být zdůvodněna). Všechny závažné připomínky zpracovatele SEA, které nebyly zohledněny v rámci přípravy dokumentu, budou popsány v SEA dokumentaci.

Podobné zajištění přístupu SEA týmu k informacím a do procesu by měla mít i veřejnost.