o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

3.3. Zapojení veřejnosti

Zákon č. 244/1992 hovoří o zveřejnění koncepce a zpracovaném SEA posouzení po dobu 60 dnů před předáním MŽP k vydání stanoviska. Avšak na základě SEA směrnice a požadavků zákona č. 123/1998 a zákona č. 106/1999 a stávající praxe v ČR i EU se ukazuje, že zapojení veřejnosti do posuzování vlivů strategických dokumentů na ŽP nelze oddělit od zapojení veřejnosti do přípravy strategického dokumentu. Z procesních i praktických důvodů je proto výhodné, aby existoval jednotný proces zapojení veřejnosti - a to v rámci přípravy dokumentu i jejího posuzování z hlediska vlivů na ŽP.

Na základě praktických zkušeností lze doporučit ustanovení jednotného procesu zapojení veřejnosti do přípravy dokumentu a jejího posuzování, který se skládá ze zajištění:

  • přístupu veřejnosti k informacím,
  • aktivního a průběžného informování,
  • konzultací s občany,
  • kvalitního vypořádání připomínek veřejnosti.

Podle zákona č. 244/1992 se musí posuzovat všechny koncepce předkládané a schvalované na úrovni ústředních orgánů státní správy, což jsou všechny koncepce předkládané ministerstvy a schvalované vládou ČR. Tyto národní strategické dokumenty se týkají celého území ČR. Proces zapojení veřejnosti musí tedy oslovit veřejnost celého území ČR.

Koncepce předkládané a schvalované na regionální úrovni v současné době není povinné posuzovat procesem SEA, avšak na základě implementace SEA směrnice bude po schválení novely zákona i toto posouzení povinné. Proto se tato metodika bude zabývat zapojením veřejnosti i na regionální úrovni, tedy v posuzování strategických dokumentů na území jednotlivých krajů.

SEA směrnice hovoří i o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí na místní úrovni. Naše právní úprava bude řešit i tuto problematiku. Z pohledu zapojení veřejnosti do SEA procesu je regionální a místní úroveň velmi podobná, a tak v této metodice rozdělujeme zapojení veřejnosti pouze na následující dvě úrovně.

  • Zapojení veřejnosti v SEA procesu na národní úrovni.
  • Zapojení veřejnosti v SEA procesu na regionální a místní úrovni.

V následujících kapitolách se zaměřujeme na jednotlivá doporučení a kroky, jak zapojit veřejnost do procesu SEA na příslušné úrovni. Současně doporučujeme různé techniky zapojení veřejnosti.