o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Spoluúčast veřejnosti při plánování

Klíčová povinnost:
Zpracovatel zajistí, aby se občané nebo občanské organizace mohly účastnit práce pracovních skupin vedených zpracovatelem. K vytvoření pracovních skupin slouží úvodní seminář.

Zpracovatel je povinen zajistit účast zástupce všech zainteresovaných skupin veřejnosti v pracovních skupinách na základě principu partnerství (viz kapitola 2.2.1).

Pracovní tým může být vytvořen např. na úvodním semináři (viz kapitola 4 - Krok 1), kde je představen záměr zpracovatele a kde je nabídnuta příležitost ke spolupráci na přípravě strategického dokumentu. Pro účely uspořádání úvodního semináře je nutné pečlivě identifikovat zainteresované skupiny (nevládní neziskové organizace, občany žijící v blízkosti záměru upravovaného dokumentem, starosty obcí, jichž se bu¨de dokument týkat apod.). Další zájemci, kteří se neúčastní práce v rámci pracovních skupin zpracovatele, mohou zpracovat komplexní variantu celého dokumentu nebo jeho částí. S takovou variantou bude naloženo podle kapitoly 3.3.


Viz. čl. 6.3. Aarhuské úmluvy.

Obsahová analýza je technika, která umožňuje analyzovat připomínky ve vzájemné souvislosti. Všechny připomínky jsou rozděleny na jednotlivá tvrzení, která jsou očíslována a rozčleněna podle témat. Takto se může např. ukázat, že některé z připomínek veřejnosti jsou obsahově protichůdné. Obsahová analýza by měla být rovněž zveřejněna, aby měli jednotliví lidé informace i o názorech ostatních skupin. Slouží to k podpoře věcného dialogu mezi jednotlivými názory veřejnosti (neziskových organizací, podnikatelů apod.) a poskytuje další přidanou hodnotu procesu strategického plánování.

Takto je realizován čl. 6.8. Aarhuské úmluvy: "Strany zajistí, že v rozhodnutí bude náležitě brán v úvahu výsledek účasti veřejnosti."

Stručný souhrn připomínek je výrazem zásady "rozhodovatel rozhoduje o podobě strategického dokumentu." (k tématu viz také přílohu č.4).