o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Plánování regionálního rozvoje a Aarhuská úmluva

Aarhuská úmluva ("Úmluva EHK/OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí") byla podepsaná v červnu roku 1998 v dánském Aarhusu 38 členskými státy Evropské hospodářské komise. Aarhuská úmluva byla podepsána i samotnou Evropskou komisí. Vztahuje se tedy i na instituce a správně-administrativní úkony orgánů Evropské unie.

Aarhuská úmluva poskytuje právní a institucionální rámec pro realizaci principu partnerství při regionálním plánování. Pro realizaci principu partnerství lze využít její doporučení, která tvoří univerzální, obecně použitelný systém postavený na třech pilířích Aarhuské úmluvy:

  • přístup veřejnosti k informacím,
  • účast veřejnosti na rozhodování,
  • přístup veřejnosti ke spravedlnosti.

Aarhuská úmluva je obecným nástrojem pro zapojování veřejnosti do rozhodování. Ke strategickému plánování se vztahuje čl. 7 Aarhuské úmluvy, který výslovně stanoví, že veřejnost má být zapojena do zpracování plánů, programů a koncepcí, které se týkají životního prostředí.

Široký výklad Aarhuské úmluvy připouští použití mechanismu účasti na rozhodování vedle projektů nejen na programy a koncepce mající vliv na životní prostředí, ale i na všechny strategické dokumenty - plány, programy a politiky, které mají nějaký vztah k životnímu prostředí.

Úzký výklad Aarhuské úmluvy naopak kromě konkrétních projektů připouští použití jejích ustanovení pouze na strategické dokumenty, které mají přímý vliv na životní prostředí, nebo se jedná přímo o strategické dokumenty (koncepce) politiky životního prostředí.

Ať už se držíme jakéhokoliv výkladu Aarhuské úmluvy, existují dva nejvýznamnější důvody, které naznačují nutnost řídit se ustanoveními Aarhuské úmluvy v procesu strategického plánování regionálního rozvoje:

  • dokumenty plánující regionální rozvoj mají vždy vliv na životní prostředí, a proto je v případech účasti veřejnosti na plánování takových dokumentů použití systému navrženého v Aarhuské úmluvě vždy na místě,
  • Aarhuská úmluva má zřejmý vliv na interpretaci realizace principu Partnerství ve strategickém plánování regionálních rozvojových programů jak na české, tak na evropské úrovni (viz.kapitola 2.2.1).

Celý text Aarhuské úmluvy je obsažen v Příloze č.1.