o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

3 Systém účasti veřejnosti na strategickém plánování

Kapitola 3 předkládá ucelený systém pro efektivní zajištění účasti veřejnosti při plánování regionálního rozvoje. Vymezuje rámcová pravidla a zdůrazňuje základní závazná metodická doporučení pro zajištění požadavků Aarhuské úmluvy. Systém vychází z předpokladu, že strategický dokument je zpracováván obvyklým způsobem (viz.kapitola 1.2.).

Závazné části metodiky, které je z hlediska účinnosti systému zapojení veřejnosti třeba dodržet, jsou výslovně označené jako "Klíčová povinnost".

Je třeba zajistit, aby účast veřejnosti na strategickém plánování měla vždy transparentní a spravedlivý rámec , vymezený třemi body:

  • cíl jednotlivých aktivit je vždy definován předem (v anglické literatuře tzv. "purposive action"), identifikovaný cíl účasti veřejnosti je zveřejněn,
  • je předem stanoveno, jak se naloží s výstupy účasti veřejnosti,
  • za efektivní účast veřejnosti na plánování odpovídá zpracovatel, pověřený rozhodovatelem v rámci zadání zpracování úkolu.

Systém účasti veřejnosti se skládá z pěti součástí:

  1. Přístup veřejnosti k informacím
  2. Aktivní informování
  3. Konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění pozice veřejnosti k dokumentu)
  4. Spoluúčast veřejnosti na plánování
  5. Vyhodnocení procesu plánování z hlediska zapojení veřejnosti

Jednotlivé součásti se doplňují a vytvářejí vzájemně provázaný, integrovaný systém. Pokud má systém účasti veřejnosti fungovat efektivně, je třeba, aby byly realizovány všechny součásti. Je velmi nešťastné pro realizaci jedné součásti zapomenout na ostatní.