o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Informační kampaň

Úvodní fázi bude provázet lokální mediální kampaň.
Informační kampaň sleduje 3 cíle:

 • informovat o úvodní části komunitního plánování,
 • informovat o sociálních službách,
 • získat zpětnou vazbu od občanů.

Informování o průběhu úvodní části komunitního plánování se skládá z několika fází:
Fáze informační kampaně:

 1. zveřejní záměr zpracování komunitního plánu (úvodní informace např. po oficiálním schválení záměru zastupitelstvem),
 2. vysvětlí postup a cíle zpracování komunitního plánu, možnosti, jak se mohou občané zapojit do zpracování komunitního pánu (informace pro veřejnost vyplývající z oficiálního postupu zpracování), kdo jsou lidé odpovědní za zpracování komunitního plánu,
 3. představí závěry situační analýzy a vyzve veřejnost k připomínkám (vhodné po zpracování pracovní verze, krajně nevhodné až po schválení finální verze analytické části),
 4. vyzve zájemce ke spolupráci na strategické části (např. v partnerské koalici - viz bod 6.1.3).

Techniky informování
K informování občanů je vhodné využít místní média.
Informování pomocí internetu
Přínosem je zřízení internetových stránek, které se budou věnovat průběhu komunitního plánování.

Na internetových stránkách mohou být zveřejňovány:

 • pracovní verze dokumentů k připomínkování,
 • formuláře pro připomínky veřejnosti,
 • oznámení pro veřejnost,
 • vyřízení připomínek,
 • definitivní podoba dokumentů a kontakty na odpovědné osoby.

Vzhledem k tomu, že jde o informace určené i pro lidi se znevýhodněním, doporučuje se vytvořit stránky maximálně jednoduché a přístupné (např. nezapomenout na verzi pro lidi se zbytky zraku tzv. "blind friendly").

Informování o sociálních službách
Je nezbytné, aby se mediální kampaň průběžně zaměřila na informování skupin ohrožených sociální exkluzí, ale i široké veřejnosti o možných nástrojích pomoci a podpory.
Veřejnost není stále dostatečně informována zejména o nových terénních sociálních službách, které umožňují žít lidem doma a využívat sociální služby jen do té míry, jaká neomezí jejich život.
Informační kampaň je vhodné dohodnout s místním tiskem, např. jako pravidelný sloupek, který představuje typy služeb, nebo k informování využít tiskoviny vydávané obecním úřadem.

Katalog sociálních služeb
Součástí informování může být i místní katalog institucí a organizací, které poskytují sociální služby. Informace (adresy, kontakty, popis služeb) jako podklady k vytvoření katalogu vyplynou z analýzy poskytovatelů služeb.
Je vhodné členit katalog podle typu nepříznivé sociální situace (např. mentální postižení, bezdomovectví, závislost na drogách), ke které se přiřadí instituce a organizace, které v dané situaci mohou nabídnout pomocnou ruku.
Katalog by měl být volně k dispozici na kontaktních místech pro lidi, kteří se potýkají se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním (lékaři, místa vydávání sociálních dávek, atd.).

Získávání názoru široké veřejnosti
Součástí kampaně je anketa, průzkum, nebo jiná sociologická technika, jejímž cílem je:

 • zjistit názor široké veřejnosti na oblast sociálních služeb,
 • zjistit názory lidí, kteří pečují o osoby blízké doma (domácí pečovatelé) ,
 • zachytit potřeby potenciálních uživatelů sociálních služeb, které se mohou lišit od názorů představitelů uživatelských organizací.

Výstupy jsou zapracovány do analýzy potřebnosti sociálních služeb.
Výstupy zjišťování a tím i analýza potřebnosti sociálních služeb mohou být zkresleny, pokud občané nemají dostatek informací o možnostech řešení jejich sociální situace. Například jako řešení situace starých lidí, kteří potřebují dlouhodobou nebo denní pomoc, se při dotazování často uvádí pobyt v domě s pečovatelskou službou, ačkoli osobním přáním těchto lidí je zůstat ve stáří doma. Rozpor mezi navrhovaným řešením a osobními potřebami lidí je dán tím, že nemají představu tom, že jejich potřebám by mohly vyjít vstříc jiné typy sociálních služeb: např. pečovatelská, donášková služba, osobní asistence a respitní péče. Proto je důležité, aby zjišťování potřeb ve společnosti předcházela vhodná informační kampaň o sociálních službách a aby se dotazování soustředilo na zjišťování osobních potřeb lidí.