o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Vytvoření partnerské koalice pro zpracování komunitního plánu:

Koalice je hnacím motorem zpracování komunitního plánu. Koalici tvoří zástupci veřejné správy, sociálních služeb, zdravotnických zařízení, služeb bydlení a služeb zaměstnanosti a uživatelů služeb.
Koncept koalice jako základní struktury, která vytváří komunitní plán, vychází z našich zkušeností v českých poměrech. Vzniká "zdola nahoru", a je proto ve společnosti poskytovatelů a uživatelů služeb přijímána jako důvěryhodnější a transparentní, na rozdíl od hierarchických struktur jmenovaných "shora dolů" (např. Koordinační výbor jmenovaný radou města). Poskytovatelé a uživatelé v ní proto lépe spolupracují s veřejnou správou.
Komunitní plánování se odlišuje od ostatních způsobů plánování tím, že je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu v rámci širokého partnerství v komunitě. Koalice umožňuje naplnit tento požadavek v praxi. Ostatní postupy by vyžadovaly podstatně důkladnější projednání verzí komunitního plánu v jeho jednotlivých fázích se zainteresovanou veřejností. Tím by se celý proces výrazně zpomalil.

Koalice

 • dává především širší rámec přípravě komunitního plánu,
 • monitoruje a připomínkuje jeho přípravu a realizaci,
 • podává svá doporučení,
 • zajistí větší "sounáležitost" všech zúčastněných s výsledným komunitním plánem,
 • je platformou neformálních setkání všech aktérů působících v oblasti lidských zdrojů,
 • podporuje a rozvíjí mezisektorové partnerství a propojení mezi obory.

Vytváření koalice
K účasti v koalici osloví projektový manažer přímo všechny známé instituce působící v oblasti rozvoje lidských zdrojů, a zástupce uživatelů služeb. Se všemi oslovenými je proveden individuální rozhovor umožňující upřesnit údaje pro analýzy a vysvětlující cíl a význam komunitního plánování. Všem je nabídnuta účast v partnerské koalici.

Práce s poskytovateli služeb
Poskytovatelé služeb jsou při rozhovoru vyzváni k doplnění informací o své organizaci jako podkladu pro Analýzu poskytovatelů.

Práce se zástupci uživatelů služeb
Zjišťování stávajícího stavu, trendů a potřeb uživatelů sociálních služeb je zásadní, ale nejobtížnější součástí komunitního plánování. Problémy vznikají již při získávání kontaktů na konkrétní uživatele sociálních služeb, protože poskytovatelé jsou vázáni zákonem o ochraně osobních údajů a procedurálními standardy kvality a nemohou je tedy předat.
Tento problém lze překonat za paralelního využití dvou přístupů:

 1. dotazováním v široké veřejnosti (viz část 6.1.2. - Získávání názoru široké veřejnosti),
 2. dotazováním zástupců uživatelů sociálních služeb.

Zástupci uživatelů sociálních služeb, nebo organizací hájících zájmy uživatelů služeb jsou v průběhu strukturovaných rozhovorů požádáni o údaje pro analýzu potřeb uživatelů sociálních služeb.
Cílem je definování uživatelské skupiny, služeb které využívají, trendů ve využívání sociálních služeb, zjištění spokojenosti s nabídkou a kvalitou poskytovaných služeb, a identifikování problematických oblastí.

Pro získání odpovědí přímo od uživatelů sociálních služeb je možné pověřit organizace sdružující uživatele služeb, aby provedli se svými členy strukturované rozhovory. Doporučuje se sepsat s dotazujícími organizacemi smlouvu. Výhodou tohoto uspořádání je, že jsou získány specifické výstupy pro každou cílovou skupinu uživatelů soc. služeb. Významná je také možnost, že organizace mohou sledovat potřeby svých uživatelů pravidelně a dlouhodobě. Nevýhodou je časová, organizační a finanční náročnost.

Zásady práce v koalici

 • Jednání koalice svolává projektový manažer.
 • Před jednáním je všem zaslán program jednání.
 • Jednání koalice řídí schopný facilitátor.
 • Předem je definován způsob rozhodování.
 • Z jednání koalice se pořizuje zápis.
 • Zápis je zveřejněn např. na internetových stránkách.

Řídící pracovní skupina
Zadavatel - obec - stanoví jednací řád a způsob, jakým se vytvoří užší řídící pracovní skupina (např. poměr zastoupení zástupců veřejné správy, uživatelů a poskytovatelů služeb, zda jsou členové řídící skupiny voleni, nebo jmenováni koalicí, představiteli veřejné správy, apod.).
Ta je pak určena na prvním setkání partnerské koalice. Řídící pracovní skupina připravuje pro jednání koalice podklady - pracovní návrhy komunitního plánu a zpracovává výsledky jednání koalice.

Pracovní skupiny pro jednotlivé priority komunitního plánu
Po definování priorit komunitního plánu se koalice rozdělí do pracovních skupin, které dále rozpracují priority do konkrétních aktivit.

Pracovní skupiny

 • obsahují partnerské zastoupení veřejné správy, poskytovatelů a uživatelů služeb,
 • jsou otevřené všem zájemcům o realizaci aktivit v rámci priority.

Pracovní skupina si vybere mezi sebou svého vedoucího a facilitátora setkání. Protože pracovní skupiny vytvářejí konkrétní náplň komunitního plánu, je důležité, aby vedoucí a facilitátoři byli předem proškoleni ve vedení jednání pracovní skupiny a porozuměli svému úkolu.
Je rovněž nezbytné, aby vedoucí skupiny měli čas na svou funkci, protože jsou to oni, kdo budou organizovat práci pracovní skupiny, pořizovat zápisy z jednání, zasílat je členům skupiny, připravovat podklady pro koalici apod.
Pokud se ve skupině nenajdou vhodní vedoucí, je nezbytné zajistit externí odborníky.