o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

4 Postup v krocích

Následující postup je v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy. Z hlediska právní závaznosti je do okamžiku ratifikace Aarhuské úmluvy tento postup pouze doporučený, nikoli závazný. Závazné jsou pouze pokyny týkající se přístupu k informacím uvedené vkapitole 3.1.na základě zákona 123/1998 Sb.

Klíčová povinnost:

Plán postupu práce při zpracování strategického dokumentu musí:

  • splňovat závazné požadavky, zejména umožňovat účinnou práci za účasti veřejnosti,
  • být od začátku zpracování výslovně stanoven a znám všem spolupracovníkům i veřejnosti,
  • zahrnovat všechny důležité části, zejména časový a finanční plán, úkoly a složení pracovních skupin, specifikaci pravomocí a zodpovědností,
  • být pravidelně vyhodnocován a podle potřeby upravován v konzultaci se spolupracovníky a s rozhodovatelem.

O všech úpravách plánu postupu práce musí být účastníci i veřejnost ihned informováni.

Postup pro realizaci systému účasti veřejnosti na strategickém plánování zahrnuje 6 kroků:

  1. úvodní seminář,
  2. vytvořenípracovního týmu,
  3. vytvořeníinformačních nástrojůa počátek konzultací s veřejností,
  4. iniciovaná konzultace s veřejností kprojednání analytické části dokumentu,
  5. veřejná diskuzek projednání návrhu strategické a implementační části,
  6. vyhodnocení procesuz hlediska účasti veřejnosti.

Podrobný popis jednotlivých kroků je návodem k jejich uskutečnění.

(370kB)Tabulka č. 2