o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Veřejné setkání

Veřejné setkání je setkání předkladatele, zpracovatele strategického dokumentu a SEA týmu s velkým počtem zainteresovaných nebo dotčených skupin. Slouží k poskytnutí základních informací o jasně vymezeném problému, získání názoru veřejnosti a sběru připomínek. Doporučujeme využití této techniky v různých formách a různých fázích procesu strategického posuzování vlivu na životní prostředí. Minimálně však musí být uspořádáno jedno veřejné projednání.

Formy veřejného setkání

Doporučujeme využití různých forem veřejného setkání v závislosti na dané fázi procesu SEA. Jedná se například o veřejné setkání ve formě:

Před výběrem formy veřejného setkání je potřeba jasně definovat jeho účel, velikost cílové skupiny (předpokládaný počet účastníků) a očekávané výstupy!


Volba formy veřejného setkání závisí na dohodě mezi týmem zpracovatele daného strategického dokumentu a SEA týmu.Tabulka: Základní nebezpečí při organizaci veřejného setkání a návrh jejich řešení

Základní nebezpečí

Návrh řešení

Malá účast občanů

Zajistit dostatečnou rozesílku pozvánek.

Provést rozesílku dostatečně včas (1 měsíc předem).

Zveřejnit pozvánky i v médiích.

Vhodně stanovit cílové skupiny, které budou
osloveny a pozvány např. i telefonicky.

Málo času na projednání

Klást důraz na práci v pracovních skupinách.

Stanovit předem dostatečnou délku
projednávání, oznámit ji a držet se jí.

Upozornit i na jiné možnosti, účastnit
se zpracování strategického dokumentu.

Dobře zorganizované nátlakové skupiny,které přijdou s cílem setkání rozvrátit

Zajistit zkušeného facilitátora, případně zkušenou pořadatelskou službu.


Využitím různých forem veřejného setkání, především jeho kombinací s následným setkáním malých a tématicky zaměřených pracovních skupin, můžeme omezit nevýhody a dosáhnout kvalitnějších výstupů.Veřejná setkání v procesu SEA

Stanovení vizí, priorit, cílů a opatření (viz tabulka - čtvrtý postupový krok přípravy strategického dokumentu) doporučujeme rozdělit na dvě fáze.

První fáze hovoří o stanovení vizí a priorit. Zde by se po stanovení a projednání s poradní skupinou mělo uspořádat veřejné setkání. Vzhledem k tomu, že jde o první veřejné setkání, doporučujeme nejdříve stručně informovat o harmonogramu, postupu zpracovávání strategického dokumentu, o jeho SEA a jakým způsobem je veřejnost zapojena do přípravy dokumentu. Poté se zaměřit na představení a vysvětlení vizí a priorit. Především zdůraznit, jakým způsobem byly stanoveny a co si pod nimi představujeme.

Druhá fáze vypovídá o stanovení cílů a opatření vycházejících z priorit. Opět po prodiskutování v rámci poradní skupiny doporučujeme uspořádat veřejné setkání jako v první fázi.

Implementace a stanovení monitoringu (viz tabulka - pátý a šestý postupový krok přípravy strategického dokumentu). V těchto krocích doporučujeme také v každé kroku jedno veřejné projednání. A to nejdříve na seznámení s implementací, pak by měl přijít na řadu monitoring. SEA tým by měl informovat o průběžných závěrech posuzování.

Načasování, obsah a počet veřejných setkání je potřeba modifikovat dle zájmu veřejnosti a obtížnosti projednávané problematiky. Na jednu stranu, vysoký počet veřejných setkání může občany unavit a vyčerpat. Na druhé straně, je potřeba jim umožnit vyjádřit se ke všem klíčovým fázím celého procesu. V případě, že se dokumentace SEA zpracovává delší dobu (např. jeden rok), doporučujeme organizaci většího počtu veřejných setkání (např. čtyři veřejná setkání během celého procesu, cca jedno veřejné setkání na čtvrt roku - viz tabulka). Pokud se dokumentace zpracovává kratší dobu (např. šest měsíců), doporučujeme organizaci nižšího počtu veřejných setkání (např. dvě veřejná setkání).

Základní kroky k organizaci veřejného setkání

 • Vhodně zvolit téma veřejného setkání.
 • Jasně určit cíl veřejného setkání (při stanovení cíle je potřeba realisticky odhadnout, čeho je možné v omezeném čase dosáhnout).

Je nezbytné všem účastníkům jasně vysvětlit cíl setkání a jejich roli!.

 • Dostatečně včas stanovit vhodný termín (obvykle v pracovní den po pracovní době, nevhodné jsou pátky či dny před svátky, doba, kdy probíhá nějaká veřejností sledovaná akce).
 • Určit vhodné místo setkání (co nejblíže k občanům, dostatečně velký a pohodlný prostor).
 • Připravit pozvánku a program veřejného setkání, umožňující dostatečný prostor pro diskusi (viz příloha č. 4.7.)

Pro efektivnější vedení veřejného setkání (především ve formě workshopu) je vhodné stanovit pravidla diskuse (viz příloha č.4.8)

 • Informovat o čase a místě konání v dostatečném časovém předstihu následujícím způsobem:
       •  internet, informační středisko,
       •  média - obecní zpravodaj, místní tisk, a podle uvážení i národní,
       •  plakáty, pozvánky poštou vybraným cílovým skupinám
            (viz. výše - sociální a ekonomičtí partneři).


Je vhodné vytipovat zinteresované skupiny osob, jejichž účast na setkání je klíčová, a adresně je pozvat a požádat je o potvrzení jejich účasti!

 • Zajistit vhodného a zkušeného facilitátora (nezávislého a nestranného), který je schopný vyrovnat se s problematickými účastníky jednání.
 • Zajistit technické a organizační zabezpečení vybraných prostor (zpětný projektor/dataprojektor, plátno, flipchart včetně bloků a popisovačů, ozvučení, občerstvení, psaní zápisu nebo pořízení zvukového záznamu, administrativní podpora, registrace účastníků včetně prezenčních listin atd.).
 • Připravit podkladové materiály (podrobný program, informační materiál o daném strategickém dokumentu, atd.) a informovat veřejnost, kde je možné je získat.

Podkladové materiály pro veřejnost musí být prezentovány v přehledné a srozumitelné formě!

 • Včas informovat zástupce sdělovacích prostředků.
 • Zajistit sběr připomínek a informovat veřejnost, jakým způsobem bude naloženo s jejich připomínkami a kde se mohou seznámit s jejich vypořádáním. Je vhodné umožnit občanům podávat připomínky alespoň dva týdny po uspořádání veřejného setkání.