o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Zapojení veřejnosti do rozhodování v obci

Při přípravě strategického plánu nebo akčních plánů rozvoje obce není zapojení veřejnosti vyžadováno legislativou, ačkoli se v praxi ukazuje, že právě v těchto případech je efektivní zapojení veřejnosti podmínkou pro další praktické využití strategických rozvojových dokumentů obce.

Legislativní podporu pro zapojení veřejnosti v těchto případech najdete zejména v mezinárodních úmluvách, legislativě EU a v metodických pokynech státních orgánů a evropských institucí. Podpora zapojování veřejnosti plyne ze zkušeností světových finančních institucí a z příkladů dobré praxe v ČR a ze zahraničí. (viz případové studie). Záleží jen na vedení obce, zda bude sledovat metodická doporučení a příklady dobré praxe, a zda využije výhody, které zapojování občanů přináší (viz výhody zapojování veřejnosti) a vyrovná se s jeho nevýhodami (viz nevýhody zapojení veřejnosti).

Obecným nástrojem pro zapojování veřejnosti do rozhodování jeAarhuská úmluva. Aarhuská úmluva ("Úmluva EHK/OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí") byla podepsaná v červnu roku 1998 v dánském Aarhusu 38 členskými státy Evropské hospodářské komise. Aarhuská úmluva byla podepsána i samotnou Evropskou komisí. Česká republika podepsala Aarhuskou úmluvu v červnu 1998 a připravuje se její ratifikace, po které bude závazným právním dokumentem i v u nás.